Prezentul regulament se aplică în contextul epidemiologic generat de SARS CoV-2, în temeiul:

– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

Măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege, precum şi, după caz, cele de renunţare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile.

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii.

– Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU),

Prezentul regulament vizează selecția națională de bune practici în educație, rezultat previzionat în subactivitatea A 4.3. a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED.

Această subactivitate (A.4.3 Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național) are rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare în învățământul primar și gimnazial.

I. Scopul selecției

Având în vedere prioritățile Ministerului Educației, precum și obiectivele proiectului CRED, selecția „Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea rezultatelor activității profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă în dezvoltarea, la elevi, a competențelor corespunzătoare profilului absolventului acestor niveluri de educație, inclusiv în contextul situației de urgență.

Un profesor creator de educație deține competențele-cheie pe care dorește să le dezvolte la elevi, promovează activități și practici didactice eficiente ce se pot multiplica în structurarea achizițiilor elevilor săi, inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație. De asemenea, un veritabil creator de educație nu lasă niciun copil în urmă și adaptează pentru fiecare elev strategiile, activitățile și resursele didactice.
În acest context, un model de bună practică în educație presupune cunoașterea sistematică a nevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și la specificul clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor din școală și din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, inclusiv în condiții speciale de urgență.

De asemenea, în noul context, vor fi apreciate și modelele relevante de bună practică elaborate și utilizate de cadrele didactice în perioada de suspendare a cursurilor, adaptate momentului și specificului de comunicare on-line și offline, eficiente ca modalitate de realizare, care au permis formarea/dezvoltarea competențelor necesare elevilor.

II. Obiective specifice

1. Punerea în valoare, la nivel local și național, a unor exemple de bune practici în educație, care au adus beneficii măsurabile și multiplicabile în sistemul educațional și/sau au contribuit la:

a) dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor din învățământul primar și gimnazial; la această ediție o prioritate este acordată activităților care promovează în mod creativ competențele de literație la toate disciplinele din primar și gimnaziu și celor care promovează competențele STEAM, care vizează competențele din domeniul matematicii, științelor și tehnologiei, dar și competențele artistice ale elevilor;

b) ameliorarea rezultatelor școlare, reducerea riscului de repetenție, prevenirea/reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar, creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație, în special a elevilor în risc de excluziune;

c) crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.

d) valorizarea modelelor de bună practică realizate, demonstrate prin activități desfășurate offline/online, în contextul actual al situației specifice de alertă/urgență, pe fondul pandemiei a noului coronavirus.

2. Diseminarea exemplelor de bune practici identificate la nivel de sistem și în spațiul public. Prezentarea și promovarea în cadrul unor conferințe naționale a exemplelor de bună practică și premierea profesorilor „Creatori de Educație”. Anual se acordă câte 50 de premii, pentru 50 de profesori desemnați „Creatori de educație”.

Sunt urmărite în mod deosebit practicile inovatoare ale profesorilor care predau offline/online în unități școlare situate în comunități dezavantaje, cu un număr ridicat de copii în risc.

III. Grup țintă

Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial.

IV. Eligibilitate

 1. La selecție pot fi înscrise și pot participa cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular acreditat.
 2. Înscrierea la selecție se face prin intermediul site-ului www.creatorideeducatie.ro.
 3. Pe această platformă se vor face propuneri de cadre didactice care sunt creatori de bune practici în educație, cu precădere cele orientate spre prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și în contextul situației speciale de urgență la nivel național.
 4. Pot formula propuneri pentru concurs: elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității profesionale (inspectoratele școlare județene/al municipiului București, Casele Corpului Didactic, CJRAE/CMBRAE, unități de învățământ preuniversitar, asociații profesionale), asociații de părinți, consilii/asociații ale elevilor, sindicate din învățământ sau/și ONG-uri și reprezentanți ai societății civile cu preocupări în domeniul educației. De asemenea, un profesor își poate depune singur candidatura de bune practici.
 5. Propunătorul va completa chestionarul și va lăsa datele sale de contact.
 6. Propunerile care vor intra în selecție vor fi verificate și validate. Pentru a fi inclus în procesul de selecție, cadrul didactic propus trebuie să își dea acceptul.

 

V. Durata selecției

 • a) Selecția se desfășoară anual, în perioada 2019-2022.
 • b) Calendarul selecției va fi comunicat anual.

VI. Criterii de selecție

Cadrele didactice eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație pot fi:

 • Cadre didactice care aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • Cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • Cadre didactice care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus;
 • Cadre didactice care utilizează eficient/dezvoltă Resurse Educaționale Deschise;
 • Cadre didactice care facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate, offline/online, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

VII. Repere de evaluare

 • Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici;
 • Rezultatele cuantificabile observate la nivelul elevilor;
 • Elemente de inovare didactică, inclusiv în situații speciale;
 • Promovarea unor demersuri educaționale sustenabile, inclusiv în situații speciale;
 • Adaptarea la nevoile cât mai multor categorii de elevi aflați în dificultate (contribuție la creșterea motivației școlare, la promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală, formarea/dezvoltarea culturii organizaționale stimulative, stimularea peer-education etc.), inclusiv în situații speciale;
 • Gradul de implicare a elevilor în experiențele de învățare, în activitățile extrașcolare și extracurriculare (inițiativa elevilor, organizare, implementare, evaluare).

Aspectele de mai sus se demonstrează prin descrierea activității/activităților/proiectului și validarea online.

VIII. Secțiunile selecției

– Învățământ primar (toate tipurile de activități);

– Învățământ gimnazial – Trunchi comun;

– Învățământ gimnazial- CDȘ/interdisciplinar;

– Învățământ gimnazial- Activități extracurriculare și extrașcolare.

IX. Organizarea și desfășurarea selecției

Etapele selecției de bune practici în anul 2021:

1. Înscrierea propunerilor de bune practici se va realiza în perioada 23 aprilie -14 iunie 2021, pe platforma www.creatorideeducatie.ro.

Propunerea trebuie să cuprindă, minimum:

a) Numele și prenumele cadrului didactic autor;
b) Școala unde își desfășoară activitatea cadrul didactic;
c) Nivelul de învățământ – primar/gimnazial – în care activează cadrul didactic;
d) Județul/sectorul municipiului București;
e) Conținutul creației educaționale și motivul pentru care este acesta propus;
f) Numele și prenumele propunătorului;
g) Datele de contact ale propunătorului (e-mail, număr telefon).

2. Etapa de validare online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise: 14 iunie – 9 iulie 2021

Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de comunicare online, telefon etc, în vederea obținerii datelor necesare promovării modelului de bune practici:

a) Motivația participării, scopul, obiectivele urmărite, durata proiectului, grupul țintă, activități, rezultate obținute, schimbări în comunitate (conf. pct.VI Criterii de selecție);
b) Categoria în care se propune încadrarea activității;
c) Declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că proiectul este original, realizat și implementat de către cadrul didactic în ultimii 2 ani școlari
d) Testimonial elevi;
e) Testimonial părinți;
f) Testimonial colegi/manager unitate școlară;
g) Materiale foto, video, powerpoint de prezentare a conținutului creației educaționale (max. 10 fotografii, max. 10 slide-uri, film max. 3 min. etc.) – max. 100 Mb. Materialele propuse trebuie să fie însoțite cu o descriere a contextului în care au fost realizate.

3. Selecția modelelor de bune practici: 9 iulie – 13 august 2021

a) Toate propunerile validate pentru selecția națională vor fi încărcate pe platforma online www.creatorideeducatie.ro, unde vor fi prezentate detalii despre modelul de bune practici propus, testimoniale, materiale de suport ale activității. Se va realiza o scurta descriere a bunei practici propuse care va fi agreată împreună cu participantul la concurs, descriere care va fi prezentată public.
b) Evaluarea tehnică a propunerilor va fi realizată de către comisia de evaluare numită prin decizia managerului de proiect.
c) Bunele practici pot fi vizualizate și votate online de către publicul interesat, după autentificarea pe site-ul www.creatorideeducatie.ro, prin contul personal Google sau Facebook. Votul online se va desfășura în perioada 15-31 iulie 2021.
d) Comunicarea cu participanții la selecție se face pe adresa contact@educred.ro și pe pagina de Facebook a proiectului. Pentru mesajele cu conținut licențios, instigator, agresiv, ne rezervăm dreptul de a nu intra în dialog cu autorii acestora și/sau de a șterge adresa de contact a acestora din lista de vizitatori/comunicare.

X. Modalitate de premiere

a) La etapa națională din anul 2021 vor fi acordate premii pentru 50 de exemple de bune practici în educație, realizate online/offline, după cum urmează:
– 20 de premii pentru nivelul primar;
– 30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi comun, Curriculum la decizia școlii, Activități extracurriculare/extrașcolare), numărul de premii pe secțiune fiind distribuit proporțional în funcție de numărul de proiecte înscrise în fiecare secțiune;
b) În cazul în care la una dintre secțiuni nu există niciun proiect înscris, premiile corespunzătoare secțiunii se vor redistribui către celelalte secțiuni;
c) Premiile se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului, punctajul fiind format din media ponderată: 90% punctaj comisie tehnică și 10% punctaj popularitate;
d) La evenimentul de premiere pot participa profesori care au fost selectați cu modele de bune practici în educație.

XI. Popularizarea și promovarea selecției

a) Informații despre selecție: regulamentul, modalitatea de înscriere și anexele la regulament, precum și rezultatele obținute vor fi prezentate pe site-ul web dedicat selecției, anume www.creatorideeducatie.ro, pe site-urile ME, CNPEE, site-urile ISJ/CCD, pe site-ul proiectului CRED, anume www.educred.ro, pe pagina de Facebook a proiectului CRED și a partenerilor.
b) Diseminarea informațiilor se va realiza prin intermediul canalelor de comunicare online, radio, TV și al presei scrise.

XII. Alte precizări

1. La ediția a III-a a selecției ”Creatori de educație” – 2021 participă doar proiectele de bune practici realizate în ultimii 2 ani școlari (2019-2020, 2020-2021), realizate atât online, cât și offline.
2. Nu pot participa/nu se pot reînscrie la cea de a III-a ediție a selecției ”Creatori de educație” cele 100 de proiecte câștigătoare din primele două ediții ale selecției.
3. Proiectele trebuie să fie originale, cu autor unic și să nu prezinte activități din cadrul unor proiecte organizate/propuse și desfășurate de alți parteneri/entități.
4. Neîndeplinirea prevederilor prezentului regulament, referitoare la condițiile de înscriere și prezentare a proiectelor, duc la eliminarea din selecție.
5. La selecția „Creatori de educație” nu se admit contestații.
6. Regulamentul va fi actualizat anual.
7. Anexele 1,2,3 fac parte din prezentul regulament.
8. În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național, etapele de organizare și desfășurarea ale Concursului de selecție ”Creatori de educație – 2021”, ediția a III-a, din prezentul regulament pot suporta modificări.

Anexa 1

FIȘĂ DE  VERIFICARE ȘI VALIDARE a propunerilor înscrise în  NAȚIONALĂ ,,CREATORI DE EDUCAȚIE”

Titlul proiectului/activității/bunei practici …………………………………………………………………………………

Nume și prenume cadru didactic înscris:

……………………………………………………………………………………….

UNITATE ȘCOLARĂ/LOCALITATE:

……………………………………………………………………………………….

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT (se încercuiește):

 • Primar
 • Gimnazial

UNITATE ȘCOLARĂ (se încercuiește):

 • Rural
 • Urban

Motivația participării, scopul, obiectivele urmărite, durata, grupul țintă, activități, rezultatele obținute, schimbări observate în rândul elevilor și în comunitate (conf. pct.VI Criterii de selecție din regulament) – se completează pe baza informațiilor completate de propunător și/sau a discuției cu aplicantul/ propunătorul, când informațiile înscrise în chestionar nu sunt suficiente.

SECȚIUNE CONCURS – se încercuiește domeniul:

 • Trunchi comun/arii curriculare _______________ se completează disciplina/aria curriculară
 • CDS/interdisciplinar _____________________ arii curriculare relevante
 • Activități extracurriculare și extrașcolare__________________ se completează domeniul (ed. civică, mediu, sănătate, cultural, artistic, tehnic, sportiv etc.)
 • Proiecte aplicate în unități de învățământ din zone dezavantajate _____________________________ se completează tipul activității

Testimonial elevi – se completează pe baza discuției cu aceștia

Testimonial părinți – se completează pe baza discuției cu aceștia

 Testimonial colegi/manager unitate școlară* – se completează pe baza discuției și a documentelor furnizate de către aceștia:

* Materiale foto, video, powerpoint de prezentare a conținutului creației educaționale (max. 10 fotografii, max. 10 slide-uri, film max. 3 min. etc.) – max. 100 Mb. Dacă sunt mai multe materiale, se realizeaza o arhivă cu toate.

Link încărcare educred.

 

Grilă cu punctaj orientativ pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare ale conținutului creației educaționale **

Nr. Crt. Indicator de evaluare Punctaj maxim Punctaj acordat Surse de informare
Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici din perspectiva contextelor semnificative de învățare și a elementelor de inovare didactică;

– punctajul maxim se acordă pentru activități care pot demonstra elemente de originalitate și creativitate din perspectiva contextelor de învățare create și a elementelor de inovare didactică, inclusiv utilizarea creativă a noilor tehnologii 

30 Interviu cadru didactic participant, interviu coleg, interviu director, descrierea sintetica a produsului evaluat, alte documente suport puse la dispoziție de participant (de proiectare, produse ale elevilor, materiale audio-video relevante etc.)
Rezultatele/impactul activității la nivelul elevilor ;

(de identificat indicatori observabili – punctajul maxim se acordă pentru activități care pot demonstra valoarea adăugată pentru elevi prin rezultate observabile/măsurabile)

20 Interviu cadru didactic participant, interviu coleg, interviu director, descrierea sintetica a produsului evaluat, alte documente suport puse la dispoziție de participant (de proiectare, produse ale elevilor, materiale audio-video relevante etc.)

 

Testimoniale elevi si părinți

 

Date/statistici furnizate  de către cadrul didactic care dovedesc impactul activitatii

3. Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru  nevoile unor categorii de elevi aflați în risc

– punctajul maxim se acordă pentru activități care își demonstrează relevanța/care răspund unor nevoi ale elevilor din categorii  în risc (evaluarea are în vedere atât nevoile de sprijin educațional, cât și nevoi de sprijin emoțional; se urmărește astfel contribuția activității la reducerea riscului de eșec educațional (rezultate școlare slabe, risc de repetenție sau abandon școlar) cât și la creșterea motivației școlare, la promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale, creșterii stimei de sine și încrederii în propria persoană și în competențele deținute) etc.;

(de identificat indicatori observabili)

30 Interviu cadru didactic participant, interviu coleg, interviu director, descrierea sintetica a produsului evaluat, alte documente suport puse la dispoziție de participant (de proiectare, produse ale elevilor, materiale audio-video relevante etc.)

 

Testimoniale elevi si părinți

 

Date/statistici furnizate  de către cadrul didactic care dovedesc impactul activității

4. Implicarea altor actori din școală sau din comunitate în proiectarea/derularea/evaluarea activității/proiectului/bunei practici

 

(de identificat indicatori observabili)

 

Punctajul maxim se acordă pentru activități care demonstrează implicarea, în diferitele etape de derulare, a actorilor relevanți de la nivelul scolii sau al comunitatii (parinti, reprezentanti ai autoritatilor locale, ai societatii civile, mediului de afaceri etc.)

 

10 Interviu cadru didactic participant, interviu director, descrierea sintetica a produsului evaluat, alte documente suport puse la dispoziție de participant
5. Posibilitatea de a transfera proiectul/activitatea/buna practică în alte contexte în care întâlnim aceleași categorii de nevoi

 

Punctajul maxim se acordă pentru activități care demonstrează caracterul transferabil în alte contexte: indiferent de condițiile cerute sau de resursele disponibile, există posibilitatea ca activitatea să poată fi derulată în alte școli, să ajute și alți profesori să o transfere în activitățile de învățare cu elevii lor

 

10 Interviu cadru didactic participant, interviu coleg, descrierea sintetica a produsului evaluat.

 

** Indicatorii de evaluare pot fi urmăriți în stabilirea eligibilității pentru participarea la evaluarea națională. Punctajul este orientativ în stabilirea unei ierarhii de eligibilitate.

 

  Criteriul 1

  Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Contexte de invatare originale, creative, propuse elevilor, direct relevante pentru competentele promovate in noul curriculum 10 8 6 1
Metode si strategii didactice creative, care personalizeaza/individualizeaza învățarea 10 8 6 1
Utilizarea explicita si creativa a noilor tehnologii (inclusiv promovarea unor resurse educationale deschise) 10 8 6 1
Punctaj total Criteriul 1 (max 30)  

 Criteriul 2

  Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Rezultate demonstrabile asupra achizitiei de competente a elevilor participanti 10 9 7 1
Rezultate demonstrabile asupra motivitiei pentru invatare a elevilor participanti 10 8 6 1
Punctaj total Criteriul 2 (max 20)  

  Criteriul 3

  Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Rezultate demonstrabile asupra achizitiei de competente a elevilor in risc participanti 10 8 6 1
Rezultate demonstrabile asupra motivatiei pentru invatare a elevilor in risc participanti 10 8 6 1
Rezultate demonstrabile asupra reducerii riscului de absenteism/abandon scolar pentru elevii in risc participanti 10 8 6 1
Punctaj total Criteriul 3 (max 30)  

 Criteriul 4

  Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Implicarea parintilor in diferite etape ale promovarii proiectului/activitatii/bunei practici evaluate 6 4 2 1
Implicarea altor actori de la nivelul comunitatii in dezvoltarea/aplicarea/promovarea proiectului/activitatii/bunei practici 4 3 2 1
Punctaj total Criteriul 4 (max 10)  

Criteriul 5

  Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Proiectul/activitatile/bunele practici evaluate pot fi folosite și de alți profesori în activitățile de învățare cu elevii lor (inclusiv elevi in risc) 6 4 2 1
Proiectul/activitatile/bunele practici evaluate pot inspira alte scoli pentru a fi preluate si valorificate din perspectiva aplicarii noului currriculum 4 3 2 1
Punctaj total Criteriul 5 (max 10)  

 In analiza de evaluare orientativă se va tine cont si de următoarele aspecte:

 • aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise;
 • facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate, prin crearea unui mediu școlar incluziv și reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Creația educațională care respectă criteriile de selecție și reperele de evaluare, verificată și validată, va fi încărcată pe platforma online www.creatorideeducatie.ro si, conform regulamentului, va intra în etapa  de evaluare tehnică.

Evaluatorii/ experții de la nivel local vor face validarea pe baza fișei din anexa 1 numai

online. În acest context, se vor asigura ca au suficiente date (nr. tel., adresa e-mail etc) prin care să poată contacta cadrele didactice pentru informații și documente suplimentare.

 

 Anexa 2

 

FIȘĂ DE EVALUARE

 Criterii:

 1.          Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici din perspectiva contextelor semnificative de învățare și a elementelor de inovare didactică;

–               punctajul maxim se acordă pentru activități care pot demonstra elemente de originalitate și creativitate din perspectiva contextelor de învățare create și a elementelor de inovare didactică, inclusiv utilizarea creativă a noilor tehnologii  – 30 p.

 1.           Rezultatele cuantificabile observate la nivelul elevilor:

–        punctajul maxim se acordă pentru activități care pot demonstra valoarea adăugată pentru elevi prin rezultate observabile/măsurabile – 20 p. 

 1.           Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru nevoile unor categorii de elevi aflați în risc.

–        punctajul maxim se acordă pentru activități care își demonstrează relevanța/care răspund unor nevoi ale elevilor din categorii în risc (evaluarea are în vedere atât nevoile de sprijin educațional, cât și nevoi de sprijin emoțional; se urmărește astfel contribuția activității la reducerea riscului de eșec educațional; – rezultate școlare slabe, risc de repetenție sau abandon școlar, cât și la creșterea motivației școlare, la promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale, creșterii stimei de sine și încrederii în propria persoană și în competențele deținute etc.) – 30 p.

 1.           Implicarea altor actori din școală sau din comunitate în proiectarea/derularea/ evaluarea activității/proiectului/bunei practici.

–        punctajul maxim se acordă pentru activități care demonstrează implicarea, în diferitele etape de derulare, a actorilor relevanți de la nivelul scolii sau al comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile, ai mediului de afaceri etc.) – 10 p.

 1.           Posibilitatea de a transfera proiectul/activitatea/buna practică în alte contexte în care întâlnim aceleași categorii de nevoi.

–          punctajul maxim se acordă pentru activități care demonstrează caracterul transferabil în alte contexte: indiferent de condițiile cerute sau de resursele disponibile, există posibilitatea ca activitatea să poată fi derulată în alte școli, să ajute și alți profesori să o transfere în activitățile de învățare cu elevii lor – 10 p.

 

Anexa 3

Declarație (declarația trebuie încărcată pe platformă)

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA PROIECTULUI

ȘI DE ACORDARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ____________________________________, în calitate de cadru didactic ________________ (profesor învățământ primar, profesor de disciplina) la unitatea de învățământ ____________________________________________________, județul _____________, declar, prin prezenta, că proiectul de bune practici cu care m-am înscris/am fost înscris la cea de a III-a ediție a Selecției Naționale ”Creatori de Educație 2020” – din cadrul subactivității  A 4.3.  Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național a proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED – este o concepție proprie/originală, realizată și implementată în ultimii 2 ani școlari.

De asemenea, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite în cadrul proiectului de către Ministerul Educației (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.