Prezentul regulament se încadrează în subactivitatea A 4.3. a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED.

Această subactivitate (A4.3 Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național) are rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum, planuri-cadru și programe școlare.

I. Scopul selecției

Având în vedere prioritățile Ministerului Educației Naționale, precum și obiectivele proiectului CRED, selecția „Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin noul curriculum național.

Un profesor creator de educație promovează activități și practici didactice eficiente și scalabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor săi, inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație.

În acest context, un model de bună practică în educație presupune cunoașterea nevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și a clasei/unității de învățământ/zonei socioeconomice și culturale), implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare.

II. Obiective specifice

 1. Punerea în valoare, la nivel local și național, a unor exemple de bune practici în educație, care au adus beneficii sistemului educațional și/sau au contribuit la:
  1. îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, cu accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantaje;
  2. prevenirea/reducerea absenteismului/abandonului școlar, creșterea șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație;
  3. crearea unui spațiu educațional incluziv.
 2. Diseminarea exemplelor de bune practici în predarea și evaluarea creativă la nivel de sistem. Prezentarea și promovarea în cadrul a trei conferințe naționale a 150 de exemple de bună practică, pe parcursul a trei ani consecutivi și premierea profesorilor „Creatori de Educație”. Anual se vor acorda câte 50 de premii pentru 50 de profesori desemnați „Creatori de educație”.

III. Grup țintă

Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial.

IV. Eligibilitate

 1. La selecție pot fi înscrise și pot participa cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat.
 2. Înscrierea la selecție se face prin intermediul site-ului www.creatorideeducatie.ro.
 3. Pe această platformă se vor face propuneri de cadre didactice care sunt creatori de bune practici în educație, cu precădere cele orientate spre prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
 4. Pot formula propuneri pentru concurs: elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității profesionale (inspectoratele școlare județene/al municipiului București, Casele Corpului Didactic, CJRAE/CMBRAE, unități de învățământ preuniversitar, asociații profesionale), asociații de părinți, consilii/asociații ale elevilor, sindicate din învățământ sau/și ONG-uri și reprezentanți ai societății civile cu preocupări în domeniul educației. De asemenea, un profesor își poate depune singur candidatura de bune practici.
 5. Propunătorul va completa chestionarul și va lăsa datele sale de contact.
 6. Propunerile care vor intra în selecție vor fi verificate și validate. Pentru a fi inclus în procesul de selecție, cadrul didactic propus trebuie să își dea acceptul.

V. Durata selecției

 1. Selecția se desfășoară anual, în perioada 2019-2021.
 2. Calendarul selecției va fi comunicat anual.

VI. Criterii de selecție

Persoanele eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație pot fi:

 • Cadre didactice care aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • Cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • Cadre didactice care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • Cadre didactice care utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise;
 • Cadre didactice care facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

VII. Repere de evaluare

 • Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici;
 • Rezultatele cuantificabile observate la nivelul elevilor;
 • Elemente de inovare didactică;
 • Promovarea unor demersuri educaționale sustenabile;
 • Adaptarea la nevoile cât mai multor categorii de elevi aflați în dificultate (contribuție la creșterea motivației școlare, la promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală, formarea/dezvoltarea culturii organizaționale stimulative, stimularea peer-education etc.);
 • Gradul elevilor de implicare în experiențele de învățare, în activitățile extrașcolare și extracurriculare (inițiativa elevilor, organizare, implementare, evaluare).

Aspectele de mai sus vor fi demonstrate prin descrierea activității/activităților/proiectului și validarea pe teren.

VIII. Secțiunile selecției

 1. Context formal – arii curriculare;
 2. Curriculum la decizia școlii/interdisciplinar;
 3. Context nonformal: extracurricular și extrașcolar.

IX. Organizarea și desfășurarea selecției

1. Etapele selecției de bune practici în anul 2019:

1.1.1 Înscrierea propunerilor de bune practici se va realiza în perioada 23 aprilie – 30 mai 2019, pe platforma www.creatorideeducatie.ro.

Propunerea trebuie să cuprindă, minimum:

 1. Nume și prenume cadru didactic autor;
 2. Școala unde își desfășoară activitatea cadrul didactic;
 3. Nivelul de învățământ: primar/gimnazial în care activează cadrul didactic;
 4. Județ/sector al municipiului București;
 5. Conținutul creației educaționale și motivul pentru care este acesta propus;
 6. Nume și prenume propunător;
 7. Date de contact propunător (e-mail, număr telefon).

1.1.2 Etapa de validare privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise: 30 mai – 13 iulie 2019

Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în formularul de înscriere a propunerii prin efectuarea de verificări la nivel local, în vederea obținerii datelor necesare promovării modelului de bune practici:

 • Motivația participării, rezultatele obținute, schimbări în comunitate (conf. pct.VI Criterii de selecție);
 • Categoria în care se propune încadrarea activității;
 • Testimonial elevi;
 • Testimonial părinți;
 • Testimonial colegi/manager unitate școlară;
 • Materiale foto, video, powerpoint, de prezentare a conținutului creației educaționale (max. 10 fotografii, max. 10 slide-uri, film max. 3 min. etc.) – max. 50 Mb.

1.1.3 Selecția modelelor de bune practici: 13 iulie – 9 septembrie 2019

 1. Toate propunerile validate pentru selecția națională vor fi încărcate pe platforma online www.creatorideeducatie.ro, unde vor fi prezentate detalii despre modelul de bune practici propus, testimoniale, materiale de suport ale activității.
 2. Evaluarea tehnică a propunerilor va fi realizată de către comisia de evaluare formată din specialiști și practicieni recunoscuți la nivel de sistem; evaluarea va utiliza grile de evaluare specifice pentru toți participanții;
 3. Bunele practici vor fi votate online și de către publicul interesat pe site-ul www.creatorideeducatie.ro, pentru acordarea unor premii speciale.
 4. Bunele practici vor fi votate online și de către publicul interesat, după autentificarea pe site-ul www.creatorideeducatie.ro, prin contul personal Google sau Facebook, pentru acordarea unor premii speciale.

X. Modalitate de premiere

 1. La etapa națională din anul 2019 vor fi premiate 50 de exemple de bune practici în educație după cum urmează:
  • 20 de premii pentru nivelul primar (TC, CDS, nonformal);
  • 20 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, nonformal);
  • 10 premii speciale.
 2. La gala de premiere vor participa profesori care au fost selectați cu modele de bune practici în educație.

XI. Popularizarea și promovarea selecției

 1. Informații despre selecție: regulamentul, modalitatea de înscriere și anexele la regulament, precum și rezultate obținute vor fi prezentate pe site-ul web dedicat selecției – www.creatorideeducatie.ro, pe site-urile MEN, ISE, site-urile ISJ/CCD, pe site-ul proiectului CRED, pe pagina de Facebook a proiectului CRED și a partenerilor.
 2. Diseminarea informațiilor se va realiza prin intermediul canalelor de comunicare online, radio, TV și a presei scrise.

XII. Alte precizări

 1. La selecția „Creatori de educație” nu se admit contestații.
 2. Regulamentul va fi actualizat anual.