Descriere

Proiectul cu tema ,, Trecutul şi prezentul din zona mea” s-a desfăşurat în parteneriat cu elevii clasei a II-a A de la Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca şi a urmărit promovarea de activităţi în spiritul respectării şi afirmării valorilor personale şi culturale, mediul rural versus mediul urban.
Conţinutul şi activităţile iniţiate în proiect au urmărit popularizarea experienţei pozitive a şcolilor din cele două zone din ţară, cunoaşterea de către elevii şi dascălii parteneri a elementelor specifice de istorie, tradiţie, cultură şi educaţie zonală ( aspect din Ţara Moţilor în paralel cu cele din zona Clujului).
Activităţile desfăşurate au presupus realizarea unor lucrări artistice cu materiale din natură, organizarea de expoziţii ale produselor confecţionate, organizarea de concursuri cu tematică interculturală, precum şi a unor jocuri specifice vârstei elevilor. Aceste activităţi au avut puternic caracter interdisciplinar şi s-au realizat sub formă de joc, de concurs şi în echipă.
Proiectul este original implicând realizarea de activităţi cu specific din Ţara Moţilor şi din zona Clujului ( creaţii din materiale naturale – frunze presate, aşchii de lemn; jocuri şi dansuri pentru copii).

Scopul activității

Acest parteneriat s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2018-2019, având ca scop realizarea unor contexte educaționale care să permită și să faciliteze elevilor formarea de competențe și atitudini specifice unei educații interculturale, consolidarea si perfecţionarea anumitor deprinderi utilitar aplicative si motrice de bază realizate prin drumeții, excursii și activități practice.

Obiectivele educaționale ale activității

• – Pentru atingerea acestui scop s-au urmărit cu consecvență următoarele obiective:
• – îmbogăţirea cunoştinţelor prin cunoașterea unor elemente caracteristice istoriei comunității locale implicate;
• – cultivarea interesului pentru cunoașterea unor diferențe culturale zonale prin realizarea unui schimb de experiență cu elevii altor școli ;
• – socializarea în cadrul grupului prin valorificarea pozitivă a relațiilor interumane pe criterii de egalitate;
• – încurajarea elevilor să contribuie la promovarea valorilor morale şi de respect, precum corectitudinea, spiritul de fair-play, toleranţa, dreptatea socială, dialogul, lupta împotriva discriminării şi înţelegerea interculturală;
• – cultivarea interesului și gustului pentru artă și sensibilitate artistică, dezvoltarea imaginației și a potențialului creator al elevilor prin intermediul limbajului artistic;
• – educarea elevilor în spiritul conservării şi promovării specificului din zonele vizitate;
• – antrenarea elevilor in educatia non-formală prin metode variate, creative, si stimulative.

Relevanța activității

Impactul activităţilor desfăşurate asupra elevilor a fost în sensul dezvoltării unei atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile zonale. Prin lucrările de artă realizate din diverse materiale, elevi şi-a dezvoltat simţul estetic şi creativ, au făcut cunoştinţă cu obiceiuri şi tradiţii din fiecare zonă şi s-au dezvoltat în sensul acceptării diferenţelor culturale din diferite zone ale ţării. Acest proiect a avut o relevanţă însemnată asupra elevilor din cele două zone ale ţării, ajutându-i mai ales pe cei din mediul rural să-şi lărgească orizontul cunoşterii prin colaborarea cu elevi de vârsta lor din mediul urban, s-au legat prietenii care pot dura de acum încolo, iar în ceea ce îi priveşte pe elevii din mediul urban, aceştia şi-au îmbogăţit experienţa de viaţă văzând şi modul în care îşi desfăşoară activităţile elevii din mediul rural. • Toate activităţile s-au pliat pe specificul vârstei elvilor, dar şi a zonei geografice din care provin participanţii. • Activităţile sunt diversificate și interesante pentru elevi. • Elevii socializează şi sunt responsabilizați. • S-a dezvoltat spiritul colectiv, a solidarităţii şi de echipă. • S-a redus absenteismul, îmbunătățind rezultatele lor scolare. • De asemenea, o parte din elevi provin din familii vulnerabile și o zonă defavorizată sunt ajutați să iubească școala, și sa le deschidă noi perspective. În urma desfășurării acestor activități, consider că proiectul de parteneriat și-a îndeplinit scopul pentru care a fost propus și a contribuit la lărgirea orizontului cunoașterii elevilor celor două școli partenere.