Descriere

În cadrul proiectului “TEHNOLOGIE – INFORMAŢIE – CUNOAŞTERE” sunt implicați elevii clasei I pe care o coordonez, dar și colegi din clasele I-IV din școală și alte școli partenere, beneficiari ai proiectului fiind atât elevii cât şi cadrele didactice şi comunităţile din care provin.
Activităţile propuse urmăresc creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin utilizarea creativă a calculatorului şi internetului în întreaga activitate didactică – curriculară și extracurriculară.
Introducerea TIC în procesul didactic va contribui totodată la creşterea atractivităţii procesului de învăţare, la diversificarea metodelor şi practicilor didactice şi la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competenţe specifice, elevii vor avea posibilitatea să contribuie în mod activ la valoarea adăugată a procesului educaţional şi să îşi dezvolte criterii personale de selectare şi utilizare a informaţiei.
Activitățile au vizat curriculum-ul formal de la clasa a I a, urmărind folosirea tehnologiei (internet, telefon, tabletă, softuri gratuite de pe internet) atât la orele de curs cât și în activitățile extracurriculare și de cerc. Elevii folosesc cu foarte mare ușurință încă din clasa pregătitoare aplicații gratuite pe telefonul mobil – canva, wordcloud, chatterKids, stopmotion, quik, voki, jocuri matematice și vin chiar ei cu sugestii și aplicații noi.
Activitățile au avut ca bază parteneriatul realizat cu Asociația de Părinți din Școală și părinții clasei.
Teme propuse:
– Ziua toleranței
– Toamna în orașul nostru
– Universul
– Eu și lumea mea
– Eminescu – Luceafărul poeziei
– Eroi de poveste
– Din lumea celor care nu cuvântă
– Primăvara – anotimpul renașterii
– Ne jucăm, matematică învățăm
– Misterele planetei albastre – Apa
– Misterele planetei albastre – Timpul
– Despre prietenie
– Despre meserii
– Identitate și tradiții la poarta timpului (proiect eTwinning)
– Să descoperim lumea magică a cărților prin STEM (proiect eTwinning)
În cadrul exerciţiilor de programare pe care le desfăşurăm destul de des, nu numai în cadrul campaniei Hour of Code și CodeWeek am încurajat accesul sporit la educație tehnologică a tuturor elevilor (şi a celor care nu au acasă un calculator sau un telefon) și dobândirea de competențe digitale, dar și crearea de oportunități de dezvoltare personală și încurajarea tinerilor în a fi competitivi și mai pregătiți pentru ziua de mâine. Le-am demonstrat că nu este atât de greu să înveţe noţiuni de programare şi i-am încurajat să îmbrăţişeze în viitor o carieră în informatică.
Aceste teme au fost abordate integrat, specific transdisciplinarității, centrate pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, prezentate așa cum afectează și influențează ele viața noastră.
Activitățile au continuat cu același entuziasm în perioada școlii online când elevii mei s-au adaptat foarte ușor cu noile metode de lucru.
Resurse educaționale deschise folosite:
1. Pentru informare și comunicare
– Zoom și messenger, youtube, platforma wizer
2. Pentru colaborare
– Padlet, mentimeter, jamboard, documente colaborative google
3. Jocuri
– Kahoot, learningapps, wordwall
4. Pentru evaluare
– Google forms, liveworksheets, kahoot
Metodele folosite au fost variate, cu accent pe învățarea bazată pe proiecte care transformă învățarea într-un fapt relevant pentru elevi prin stabilirea conexiunii cu lumea din afara clasei. S-au folosit elemente moderne de didactici ale învățării asistate de tehnologie, îmbinate cu metodele clasice si metodele didactice moderne de interacțiune educațională – învățarea prin colaborare, experimentul, jocul de rol, mozaicul, învățarea prin descoperire, problematizarea.
Sarcinile de lucru au fost atractive datorită folosirii dispozitivelor mobile (telefonului/tabletei/calculatoarelor din dotarea clasei), realizând editare foto-video, desfășurarea de activități în clase virtuale (evaluare, dar și predare-învățare), softuri de simulare, platforme de evaluare, testele de evaluare online cu feedback imediat, oglindirea telefonului la tabla inteligentă, dar și Scracht pentru elementelor de inițiere în programare.
Am în vedere pentru începutul anului școlar următor organizarea unei activități finale – manifestarea ştiinţifică cu tema “Noi valenţe ale mediului educaţional” care va oferi cadrul pentru premierea celor mai inovatoare lucrări şi proiecte şi pentru diseminarea exemplelor de bună practică ale cadrelor didactice din şcoala noastră şi ale participanţilor direcţi din ţară.

Scopul activității

Modernizarea si ridicarea calităţii şcolii româneşti la nivelul standardelor educaţionale europene cere o atenţie sporită formării prin educaţie a tânărului cetăţean European. Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii. Am considerat că este necesar să abordăm într-un cadru adecvat, în cadrul proiectului Tehnologie-Informaţie-Cunoaştere activităţi formale și nonformale atractive, de educaţie digitală, folosind resurse tehnologice moderne, pentru a reduce comportamentele şi atitudinile negative la copii şi a le creşte capacităţile de formare, de adaptare şi integrare socio-şcolară. Acest proiect este o continuare firească a tuturor activităților desfășurate de mine în ultimii ani. Are ca scop dezvoltarea abilităților digitale, inteligența emotională, gândirea critică și cooperarea copiilor din generația actuală de elevi, asigurarea implicării elevilor ca participanți activi ai demersului didactic, prin folosirea resurselor tehnologice, precum și implicarea familiei în demersul didactic, prin participarea la activități pentru asigurarea folosirii resurselor on-line și protecția copiilor in mediul on-line. Proiectul aduce tehnologia în mâinile celor mici, care vor și pot, cu ajutorul ei să cunoască, să se informeze și să creeze în joacă lucruri inimaginabile. Cu atât mai mult cu cât în şcoala noastră învaţă mulţi elevi care provin din medii defavorizate, cu risc de abandon şcolar şi de a devia în afara programului şcolar spre alt gen de activităţi negativiste.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele activităţilor propuse în cadrul proiectului TIC sunt din domeniul incluziunii sociale, al creşterii randamentului şcolar, al reducerii abandonului şcolar prin creşterea cotelor de atractivitate a conţinuturilor formale şi nonformale prin folosirea dispozitivelor digitale.
Într-un cadru formal și nonformal, obiectivele proiectului sunt complementare celor pedagogice, iar activitățile interdisciplinare desfășurate în cadrul proiectului duc la formarea cu mai mare ușurință a competențelor secolului XXI

Competenţe legate de informaţii, comunicarea în masă şi tehnologie
Competenţe în domeniul informaţiilor
• Accesarea informaţiilor în mod eficient şi eficace, evaluarea informaţiilor în mod critic şi competent şi utilizarea informaţiilor cu precizie şi în mod creativ pentru situaţia sau problema în cauză
• Înţelegerea fundamentală a aspectelor etice/legale legate de accesul la informaţii şi utilizarea informaţiilor
Competenţe legate de comunicarea în masă
• Înţelegerea felului cum sunt construite mesajele transmise prin mijloacele de comunicare, în ce scop şi cu ce instrumente, caracteristici şi convenţii
• Examinarea modului în care oamenii interpretează mesajele diferit, cum sunt incluse sau excluse valorile şi punctele de vedere şi cum agenţiile de comunicare în masă pot influenţa convingerile şi comportamentul oamenilor
• Înţelegerea fundamentală a aspectelor etice/legale legate de accesul la informaţii şi utilizarea informaţiilor
Competenţe în domeniul TIC (Informaţii, Comunicaţii şi Tehnologie)
• Utilizarea tehnologiei digitale, a instrumentelor comunicării şi/sau a unor reţele adecvate pentru a accesa, gestiona, integra, evalua şi crea informaţii pentru a funcţiona într-o economie bazată pe cunoaştere
• Utilizarea tehnologiei ca instrument pentru a căuta, organiza, evalua şi comunica informaţii şi înţelegerea fundamentală a aspectelor etice/legale legate de accesul la informaţii şi utilizarea informaţiilor

Obiective specifice:
• să folosească tehnologia în demersul didactic în clasă, indiferent de constrângerile de timp și spațiu;
• să se implice activ în activitățile de la clasă interdisciplinar și transdiscipinar;
• să folosească telefonul, tableta și internetului pentru derularea procesului didactic și a activităților extracurriculare ;
• să folosească resursele educaționale ”free” de pe internet pentru derularea activităților curriculare și extracurriculare;
• să-și formeze capacități de lucru în echipă și colaborare în mediul real și virtual;
• derularea procesului didactic îmbinând tehnologia cu metodele didactice moderne;
• asigurarea implicării elevilor ca participanți activi ai demersului didactic, prin folosirea resurselor tehnologice pentru stimularea creativităţii şi talentului;
• implicarea familiei în proiectele propuse, prin participarea la activitățile extracurriculare, pentru asigurarea folosirii resurselor on-line și protecția copiilor in mediul on-line.