Descriere

Conţinutul interdisciplinar (biologie-geografie-educație plastică) al activităţilor desfăşurate online se referă la strategiile de predare-învăţare-evaluare aplicate la disciplina Biologie, strategii care au încurajat elevii să învețe noțiuni de Biologie în mediul online. Când vorbesc de strategii de predare-învăţare-evaluare pentru perioada suspendării cursurilor la clasa a V – a, mă refer la: metodele utilizate pe parcursul a trei luni de zile pe platforma Zoom (Ciorchinele adaptat disciplinei Biologie, în mod special, împreună cu Demonstraţia ilustrativă, Observarea independentă, Diagrama Venn, Brainstorming-ul, Învăţarea prin descoperire, Exerciţiul şi Problematizarea); mijloacele online (fişe de lucru cu Ciorchinele însoţit de fotografii, listate color şi trimise pe WhatsApp şi Facebook, desene şi metode moderne de predare reprezentate grafic şi prelucrate sub formă de power-point, fotografii de pe internet, teste de biologie la fiecare lecție pe Google Forms, RED pe www.didactic.ro); modurile de organizare (activitate frontală online – profesorul şi activitate individuală/colectivă online – elevii pe platforma Zoom). Sarcinile de lucru au fost individuale, clar formulate, fiecare elev putând să realizeze fişa de lucru în ritmul propriu, apelând la diferite surse de informare (internet, atlase) şi prezentându-le sub diverse forme (forma scrisă – caietul de biologie şi forma orală – pe Zoom).

Scopul activității

Însușirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor specifice disciplinelor biologice la clasa a V – a, prin utilizarea creativă în mediul online a strategiilor activ – participative referitoare la pedarea, învăţarea şi evaluarea noţiunilor specifice Biologiei, în perioada suspendării cursurilor (martie – iunie 2020).

Obiectivele educaționale ale activității

1. Dezvoltarea capacității elevilor de a integra informaţii noi din mediul online în modele explicative proprii
2. Dezvoltarea capacității de a aplica achiziţiile dobândite în rezolvarea unor probleme simple din viaţa cotidiană
3. Identificarea soluțiilor la probleme noi legate de mediul înconjurător
4. Formarea și dezvoltarea gândirii logice
5. Manifestarea creativității și originalității elevilor în contexte diferite, inclusiv în mediul online
6. Observarea şi explorarea lumii vii în ansamblul său, dar și componentele, procesele şi fenomenele caracteristice
7. Explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare, a mediului de viață apropiat, a relațiilor observabile dintre viețuitoare și mediul lor de viață
8. Înțelegerea propriului loc în natură și a consecințelor propriului comportament asupra sănătății sale și a mediului
9. Raportarea elevului la mediul de viaţă cu mijloacele și metodele specifice adaptate vârstei acestuia
10. Utilizarea mijloacelor de comunicare TIC pentru căutarea, selectarea și prezentarea informațiilor

Relevanța activității

Rezultate: fișe de lucru, teste online și materiale didactice. Impactul activităţii: organizarea informaţiilor şi structurarea lor sub o altă formă; reținerea cu ușurință a cunoştinţelor, având la dispoziţie doar o fotografie online; literaţia şi învăţarea prin descoperire au fost stimulate permanent; dezvoltarea simţului practic şi estetic prin realizarea desenelor, diagramelor; utilizarea surselor variate de informare; stimularea predării reciproce într-un mod plăcut, distractiv; dobândirea unor deprinderi (de lucru individual, deprinderi practice de utilizare creativă a mijloacelor TIC pentru a naviga pe web, de a căuta informaţia, a o selecta şi prelucra din surse online, realizarea unor produse ale învăţării), dezvoltarea unui set de atitudini necesare şi în alte domenii de activitate (curiozitatea şi dorința de a pune întrebări, spiritul de investigaţie, spiritul de observaţie şi receptivitatea faţă de tot ceea ce ne înconjoară).