Descriere

Scopul lui este să asigure egalitatea de șanse pentru toți elevii, să dezvolte creativitatea prin folosirea mentalității deschise în educație, să le asigure o serie de activități care să îi implice în propria formare și dezvoltare intelectuală și să reducă riscul de eșec școlar. Accentul este pus pe activitățile de grup, pe valorizarea elevilor și pe dezvoltarea inteligenței emoționale. Am folosit noile tehnologii, metode interactive și inovative pentru a dezvolta competențele –cheie, mi-am adaptat strategia didactică creativă la nevoile individualizate ale elevilor, așa încât fiecare copil să-și poată atinge și valorifica potențialul propriu, pentru a asigura reducerea riscului de absenteism și abandon școlar.
Au participat un număr de 74 de elevi. Proiectul a durat patru luni, februarie-mai 2021 și s-a desfășurat în diferite săli de clasă din unitatea școlară și din unitatea școlară parteneră pe linkul https://meet.jit.si/7ltg, în curtea școlii și în aer liber.
Obiectivele educaționale ale activităţii au fost: stimularea potențialului creativ al elevilor, valorificarea interacțiunilor dintre participanți, cunoașterea influenței evaluării și recompensării rezultatelor activității, conținutului și originalității procesului învățării și valorificarea imaginației creatoare în cultivarea unui stil de gândire distinct, creativ.
Copiii dezavantajați, și nu numai ei, au învățat prin metode inovative noutăți care îi motivează să frecventeze școala. Metodele au stârnit curiozitatea și interesul elevilor și au avut un impact pozitiv asupra lor, sarcinile de lucru au fost diverse, interactive și inovative, activitățile s-au desfășurat în perechi și pe grupe cu finalitate în promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală. Activitățile practice de tipul peer-education au avut scopul redării încrederii în sine. În parteneriat cu Primăria comunei Ghelari și Școala Gimnazială numărul.2 Hunedoara elevii s-au implicat cu interes și emoție în activități de tipul „Creioanele la mijloc”, „Oprește mișcarea!”, activități cu caracter interdisciplinar, terapia prin artă și desen, dramatizare, activități cultural artistice, ceea ce a condus la dezvoltarea empatiei, a libertății și independenței în gândire.
În activitățile proiectului am promovat resurse educaționale deschise, astfel încât elevii au dezvoltat competențe de literație, citesc și înțeleg ceea ce citesc, scriu și înțeleg sensul celor scrise, pot compune un text după imagini, toate într-un mediu incluziv. Cele opt competențe –cheie au fost promovate pentru a încuraja învățarea reciprocă și schimbul de bune practici. Desenele, jocurile de rol, activitățile cultural-artistice și practice, atelierele de creativitate și dezvoltare prin teatru au orientat copiii spre dezvoltarea comunicării, a receptivității și responsabilității, a unui comportament potrivit în anumite situații și locuri.
M-am înscris la selecția de bune practici deoarece consider că acest concurs este original, o cale spre cunoaștere, un joc despre frumusețea de a dobândi noi abilități prin activități inovatoare și despre starea de bine ce vine odată cu învățarea creativă. Știu din experiență faptul că situația de a participa la un concurs, care se desfășoară într-un mediu plăcut și relaxant, oferă copiilor încrederea necesară pentru a lua parte și la altele pe viitor.
Concursul reprezintă ocazia perfectă pentru ca elevii să-și exerseze cunoștințele și abilitățile dobândite, într-un alt context de învățare, unul creativ, inedit. Mă preocupă accesul la educație și pentru copiii din medii defavorizate.
M-am gândit că elevii se vor antrena pentru gestionarea emoțiilor, vor deveni mai încrezători în forțele proprii și vor conștientiza faptul că dețin tot ceea ce le trebuie pentru a-și îndeplini obiectivele. Acest concurs este ocazia potrivită pentru a petrece timp de calitate în familie, de care atât părinții, cât și copiii să-și amintească cu drag.
Metodele utilizate în cadrul activităților au îmbunătăţit semnificativ performanţa tuturor elevilor nu doar prin notele obținute, ci mai ales prin pregătirea pentru viitoarea lor integrare în societate.
Achizițiile de competențe și de motivație a învățării se destăinuie în dovezile activităților, pline de entuziasm și voioșie. Copiii au dobândit moduri de a acționa în școală și pe tot parcursul vieții, capacitatea de aplicare a cunoștințelor, comportamente constructive și empatice, au reușit să coreleze cunoștințele în viziune interdisciplinară, să aplice în viață ceea ce au învățat în exercițiile didactice de la clasă. Activitatea de recitare de poezii a făcut posibilă valorificarea potențialului fiecărui copil, iar activitatea de ecologizare a fost un succes de comportamente favorabile integrării școlare și a stimulării încrederii în sine.
Am folosit cu mare succes elementele de inovare didactică și noile tehnologii care au permis o ameliorare care poate fi măsurată. Astfel, au crescut nivelul de educaţie al copiilor, rata de participare şcolară, rezultatele și performanţele educaţionale obţinute de elevi, am reuşit menţinerea în sistem e copiilor expuși riscului abandonului şcolar.
Elevii au achiziţionat noi cunoştinţe, perspective diferite asupra aceluiaşi aspect, au trăit experienţe pozitive, li s-a dezvoltat spiritul de iniţiativă, creativitatea, gustul pentru reuşită.
La finalul proiectului, elevii au dobândit un set de competențe în domeniul comunicării, al științelor, în cel digital și un set de abilități transferabile, atitudinea necesară pentru intrarea pe drumul vieții, asumarea răspunderii pentru sine și pentru acțiunile grupurilor din care fac parte.
Organizarea activităților prin intermediul tehnologiei a acţionat pentru dezvoltarea unor relaţii de comunicare naturale, firești, relaţionarea adecvată cu ceilalţi, cooperarea, gestionarea şi rezolvarea conflictelor. Avantajul folosirii laptopului, proiectorului și telefoanelor elevilor a fost acccesul elevilor la resursele educaționale deschise(RED).
Printre competenţele formate la copii și care îi sprijină, după spusele lor, în a face faţă exigenţelor societăţii amintesc: manifestarea autonomiei, apărarea intereselor, responsabilităţilor şi nevoilor personale, managementul unor proiecte personale, abilitatea de a acţiona într-un context mai larg, folosirea limbajului şi a textului în mod interactiv, folosirea interactivă a cunoştinţelor şi informaţiilor, funcţionarea în grupuri eterogene, indiferent de particularităţile intelectuale, economice, etnice sau de altă natură.
Atitudinile elevilor față de învățare au avut un caracter altruist și empatic, s-au bucurat că au înțeles noțiunile noi și au reușit să le surprindă pe cele vechi în ipostaze noi, fiecare copil a învățat ceva folositor în viață din activitățile școlare atractive. Elevii s-au implicat cu entuziasm, dacă au întâmpinat greutăți, le-au rezolvat cu răbdare, inteligență și curaj, au demonstrat capacitatea de a avea opinii pro și contra, au propus contexte de învățare originale și creative, iar părinții sunt mândri de realizările lor.
Copiii și-au manifestat liber trăirile de bucurie, valorizare, colaborare, satisfacție, le-a plăcut libertatea de a-și folosi imaginaţia şi opiniile, că au putut face schimb de idei, au transmis feedback colegilor şi partenerilor, i-a încântat posibilitatea de a realiza o sarcină în grup, de a folosi modalităţile inovatoare de învăţare. Au fost entuziasmați că au utilizat propria experiență de viaţă în procesul interpretării unor concepte, al rezolvării unei probleme, au fost puşi în situaţia de a apela la cunoştinţele şi la experienţa proprie, de a-şi compara soluţia cu valorile, idealurile, viziunile altora și au fost fermecați să participe alături de oamenii mari la activități și să le privească bucuria din ochi pentru reușitele lor. Asta a fost cea mai mare recompensă pentru ei.
Rezultatele propuse au fost îndeplinite și de către elevii aflați în situații de risc prin activitățile realizate. Implementarea unei abordări incluzive a educației la nivelul școlii, utilizarea de programe inovative și metode creative centrate pe elev au condus la creşterea gradului de motivare a copiilor, la crearea unui climat incluziv favorabil învăţării, combaterii abandonului şcolar, absenteismului. Activitățile proiectului au promovat incluziunea, diversitatea, egalitatea, dar și dezvoltarea competenţelor şi gândirea critică.
Feedback-ul acestor categorii de elevi asupra rezultatelor obținute pe tot parcursul implementării proiectului este unul pozitiv și este esențial pentru evaluarea rezultatelor atinse. Varietatea și noutatea instrumentelor de învățare utilizate a făcut ca să fie mai facilă acumularea de noi competențe.
Informațiile cuprinse în feedback-ul părinților au fost favorabile desegregării școlare și creșterii calității educaționale și a rezultatelor copiilor lor.
Partenerii implicați în proiectarea, derularea și evaluarea activităților din proiect au fost două doamne învățătoare de la Școala Gimnazială numărul 2 Hunedoara și reprezentanți ai Primăriei comunei Ghelari cu care am încheiat și parteneriate. Cadrele didactice au susținut activitățile și au avut încredere în elevi. Partenerii au oferit sprijin în combaterea fenomenului de părăsire timpurie şi în oferirea unei educații de calitate care să faciliteze o carieră școlară de succes pentru toți elevii.
Pentru susținerea stării de bine în familie și societate am asigurat activități în forme variate, aplicabile pentru toate nivelurile de învățământ. Activitățile sunt practice și eficiente și pentru copiii din alte școli și sunt utile și altor profesori în activitățile de învățare, indiferent de condițiile și resursele de care dispun aceștia.

Link-uri către platforme, RED realizate
Link către Proiectul „Și ei sunt ai noștri”, proiect de educație inovatoare din perspectiva egalizării șanselor:
https://drive.google.com/file/d/1gqHmwefBOXe-UtqgRa1qTyOCFFDHG9fU/view?usp=sharing
Link către prezentarea power point a proiectului:
https://drive.google.com/file/d/1FE0EvXgOwqgH9ftj7Q0a_TUuRdnN4-W-/view?usp=sharing

Link către film activitate 5 „Cei mai înzestrați actori”:
https://drive.google.com/file/d/1f8zy9BA3bOol5Y3C5maitb9jPb_DLLUP/view

Link către lucrările elevilor rezultate în urma derulării activităților din proiect:
https://drive.google.com/file/d/1wpfNrijuF3FI9AfcYo2cPMbJk_MisA3G/view?usp=sharing