Descriere

Activitatea e un set succesiv de experiențe planificate de învățare, care vizează facilitarea învățării folosind metodologia specifică învățării prin experiență/ a învățării prin serviciu în folosul comunității,structurată pe șase etape/ module:

 1. Construirea identității grupului: autoevaluare, intercunoaștere, comunitatea, valori comune, reguli de grup, Contract de valori;
 2. Analiza comunității: identificarea valorilor de patrimoniu natural și cultural, explorarea comorilor locale, construirea hărții comunității;
 3. Idei de proiecte ecoturistice: analiza de nevoi, idei creative de valorizare a comorilor, transpunerea ideilor în proiecte;
 4. Planificarea/implementarea proiectului: etape, activități, resurse, evaluare, promovare;
 5. Feedback – rezultate: reflecție-evaluare-impact;
 6. Sărbătorire: valorizarea și recunoaștrea muncii grupului, premii/recompense decise de ei

Metode: jocul, povestea, explorarea, turul comunității, analizatorul grafic, matricea deciziilor, observarea directă, chestionarul, interviul, discuțiile de grup, brainstorming, galeria senzorială, caruselul, discuții facilitate, reflecția.

Sarcinile de lucru: vor fi detaliate în planul de activități.

Parteneriate: Primăria, Asociația Uniunea Părinților LTC, Asociația de Vânătoare și Pescuit Făgețel – Mortonca, Asociația Pro-Corbu, Salvamont Toplița, oameni resursă din comunitate.
Caracterul interdisciplinar: biologie: (floră, faună locală), geografie (mediu,forme de relief, roci), cultură tradițională (obiceiuri,port popular,obiecte tradiționale), economie (resurse, plan antreprenorial, management, buget, promovare).

Scopul activității

De a dezvolta spiritul antreprenorial al elevilor pentru utilizarea responsabilă și creativă a resurselor naturale și/sau culturale locale.

Obiectivele educaționale ale activității

 • identificarea elementelor patrimoniului local (comori locale)
 • valorificarea comorilor locale reprezentative prin proiecte
 • promovarea patrimoniul natural și cultural local
 • dezvoltarea spiritul antreprenorial și de management al proiectului în manieră europeană
 • formarea de atitudini civice și de responsabilitate pentru problemele comunității
 • dezvoltarea parteneriatului social: școală, părinți, autorități locale, operatori economici, comunitate
 • Competențe de format / dezvoltate elevilor

  a) Competențe cheie europene:
  Competențe de comunicare:
  – cunoștințe: vocabular, gramatică funcţională, funcţii ale limbii (acte de vorbire);
  – deprinderi: comunicare orală şi în scris într-o varietate de situaţii, monitorizarea şi adaptarea propriei comunicări la cerinţele situaţiei;
  – atitudini – deschiderea (dispoziţia) pentru dialog constructiv, aprecierea calităţilor estetice şi dorinţa de a le promova şi interesul pentru interacţiunea cu alţii.

  Competenţe digitale (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei):
  – cunoştinţe – înţelegerea şi cunoaşterea naturii, a rolului şi a oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală, socială, profesională;
  – deprinderi – abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică şi sistematică, apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual şi recunoscând legăturile dintre acestea;
  – atitudini – atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale.

  Competențe de „A învăţa să înveţi”
  – cunoştinţe – referitoare la recunoașterea și înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor tari şi slabe, căutarea de oportunităţi şi consiliere pentru educaţie şi carieră;
  – deprinderi –managementul propriei învăţări şi al structurilor de muncă şi de carieră, abilitatea de a persevera în învăţare, concentrarea pe perioade extinse şi reflectarea critică asupra scopurilor şi ţintelor învăţării;
  – abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, colaborare în procesul învăţării, obţinerea de beneficii din grupuri de lucru eterogene;
  – atitudini – motivaţia şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi, centrată pe rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul învăţării şi abilităţile individului de a gestiona schimbarea şi obstacolele, dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi experienţele de viaţă, curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost învăţat într-o varietate de contexte de viaţă.

  Competenţe sociale
  – cunoştinţe – înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de exemplu, la muncă), interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană.
  – deprinderi – abilitatea de a comunica constructiv în diferite medii pentru a manifesta toleranţă, de a se exprima în mod constructiv pentru dezvoltare socio-economică şi comunicare interculturală;
  – atitudini – colaborare, asertivitate şi integritate, de valorizare a diversităţii.

  Competențe civice
  – cunoştinţe – cunoaşterea conceptelor de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice, conştientizarea diversităţii şi a identităţilor culturale în Europa;
  – deprinderi – implicarea alături de ceilalţi în domeniul public, solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea locală sau mai amplă;
  – atitudini – respect plenar pentru drepturile omului, sentimentul responsabilităţii, manifestarea înţelegerii şi a respectului pentru valori comune necesare coeziunii sociale, pentru dezvoltarea durabilă.

  b) Competențe de antreprenoriat
  – Cunoştinţe – abilitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi de afaceri, de înţelegere largă a activităţilor economice, a oportunităţilor şi provocărilor întâmpinate de un angajator sau o organizaţie;
  – deprinderi – management de proiect proactiv, de reprezentare şi negociere eficiente, abilitatea de a lucra individual şi în echipe, de a aprecia şi identifica punctele tari şi punctele slabe, evaluarea şi asumarea riscurilor.
  – atitudini – iniţiativă, proactivitate, independenţă şi inovare , motivaţia şi hotărârea de a realiza obiectivele propuse, fie că acestea sunt personale sau fixate împreună cu alţii.

  c) Competențe culturale
  – cunoştinţe – conştientizarea moştenirii culturale, locale, naţionale, europene şi a locului patrimoniului cultural în lume, cunoştinţe de bază referitoare la produse culturale majore, inclusiv cultura contemporană populară, înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice și a nevoii de a conserva această diversitate;
  – deprinderi – raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altora, identificarea şi realizarea oportunităţilor sociale şi economice în activitatea culturală, dezvoltarea abilităţilor creative care pot fi transferate într-o varietate de contexte profesionale;
  – atitudini – înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul identităţii ca bază a respectului şi a atitudinii deschise faţă de diversitatea exprimării culturale.

  Relevanța activității

  Din statisticile și rezultatele analizelor asupra populației școlare din localitatea Corbu și din zonă, reies următoarele aspecte legate de categoriile de elevi în situații de risc: – toți elevii din ciclul gimnazial provin din mediul rural (o zonă slab dezvoltată economic) – 38% din elevi provin din: familii monoparentale (orfani, familii dezbinate) 18%, cu părinți plecați în străinătate 9%, din familii de etnie rromă 11% (procent în creștere). De asemenea, pe lângă problemele economice (situație materială precară, asistați sociali), se remarcă și gradul scăzut de cultură, degradarea valorilor civice și etice de bază, lipsa de orientare și de motivare în alegerea unui traseu educațional/profesional adecvat. În acest context, proiectul este relevant asupra acestor categorii de elevi, prin:
  a. Crește interesul /motivația pentru învățare, au fost atrași de faptul că nu trebuie să ia notițe, nu iau note, își pot valorifica talentele și aptitudinile liber, experimentează în situații reale.(Caietul cu impresii) b. Crește stima de sine, încrederea în capacitățile proprii, dorința de a evolua, de a se dezvolta, capacitatea de a-și alege un domeniu profesional adecvat potențialului lor, de a-și planifica o carieră (Caietul cu impresii)
  c. Descoperă valorile comunității și crește sentimentul de apartenență la aceasta, dorința de a participa la rezolvarea problemelor și la dezvoltarea acesteia, facilitează integrarea socială (Formularul de proiect, Filmul de prezentare, Caietul cu impresii)
  d. Dobândirea unei viziuni antreprenoriale asupra folosirii resurselor din zonă i-a determinat să privească mai atent în jur, în comunitate, să descopere elemente pe care pot să le valorifice, încât să scadă tentația plecării la muncă în străinătate (desigur, ar fi ca un efect pe termen mai lung). – (Formularul de proiect, Filmul de prezentare, Caietul cu impresii)
  e. Schimbarea perceției comunității asupra acestor categorii de elevi, prin imaginea promovată prin proiect -au fost vizibili, implicați, creativi, motivați- (Caietul cu impresii)