Descriere

Proiectul și Concursul județean ,,Călător în Europa“ abordează problematica informațiilor şi cunoştintelor relevante despre Uniunea Europeană, procesul integrării Romaniei în aceasta, într-o manieră interactivă și adecvată vârstei şi pregătirii elevilor din învățământul primar.
Prin această activitate , elevii sunt invitaţi să participe la un exerciţiu de comunicare , încurajează munca în echipă , promovează creativitatea şi se urmăreşte formarea conştiintei apartenenţei la spaţiul european a elevilor din ciclul primar, se bazează pe educația incluzivă prin integrarea elevilor din medii dezavantajate, cu risc de abandon școlar precum și cei cu tulburări specifice de învățare antrenați în activitățile proiectului.
În acest context, desfășurarea activității competiționale şcolare pe tema ,, Călător în Europa “ constituie un prim pas in consolidarea informațiilor despre Uniunea Europeană și abordarea cu optimism a ideii de integrare a Romaniei în marea comunitate a țărilor europene. De asemenea încurajează elevii din ciclul primar și mediul rural să învețe , să discute , să afle , să-și facă auzită vocea pe marginea temelor europene.
Tema aleasă corespunde realităților culturale , dar si sociale românești. Presupune o abordare interdisciplinară pe baza unor strategii variate de învățare transferabile și elevilor din școlile participante. Acestea pot să determine o schimbare de atitudine in privința obiceiurilor , a tradițiilor, a mentalităților. Extinderea U.E. antrenează nevoia de redescoperire a moștenirilor culturale și de valorificare a lor, implică parteneriate cu școli din județ și o paletă largă de discipline abordate.

Scopul activității

Crearea unei viziuni concrete despre Uniunea Europeană în rândul copiilor din învățământul primar precum și diseminarea eficientă a informațiilor către alti membri ai comunității care se află în contact direct sau indirect cu mediul școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

OBIECTIVE SPECIFICE
Ø Promovarea elevilor din ciclul primar în activităţi competiţionale;
Ø Cunoaștearea şi folosirea unui limbaj adecvat în cadrul relaţionării interumane
Ø Accentuarea dimensiunii europene în educaţie prin organizarea de acţiuni între elevii şcolii noastre şi elevii altor şcoli;
Ø Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului şi a organizaţiilor care le protejează ;
Ø Dezvoltarea abilităților de comunicare , promovare şi cultivare a dialogului şi a toleranţei pentru o convieţuire civilizată într-o Europă Unită;
Ø Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă europeană , a responsabilităţii civice prin conştientizarea necesităţii implicării lor in viaţa comunităţii ;
Ø Implicarea comunităţiii locale , alături de şcoală şi familie , în promovarea noii educaţii , ca răspuns la problematica lumii contemporane;
Ø Conștientizarea şi afirmarea valorilor europene , a valorilor românești în context european , prin participarea interactivă a elevilor la acţiuni în cadrul proiectelor promovate de U.E.;
Ø Formarea de atitudini favorabile cultivării prieteniei; Creșterea stimei de sine a elevilor din mediul rural;
Competențe cheie dezvoltate la elevii participanți la activitate:
1. comunicare în limba maternă – test grila cu întrebări corespunzatoare programei şcolare la istorie, geografie şi educaţie civică( unități de învățare specifice temei proiectului), relaționare între elevii școlilor participante, formarea abilităților de comunicare pe teme interdisciplinare;
2. comunicare în limbi străineØ : interpretarea la alegere a unui fragment dintr-o poezie sau cântec în una din limbile de circulație europeană sau a unui dans specific uneia din ţările europene; elevii școlii gazdă pregătesc un moment artistic de primire a invitaților cu salutul în limba tuturor țărilor din UE, imnul UE ;
3. competenţe matematice (A) și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)Ø numărul țărilor din UE, construire de stegulețe ale țărilor din UE, a steagului UE, realizarea unor lucrări plastice în tehnica dorită care să reprezinte simboluri europene.
4. competența digitală – căutarea informațiilor despre fiecare țară din UE pe internet, localizarea fiecărei țări ; utilizarea calculatorului pentru informare;
5. a învăța să înveți – o mai bună cunoaștere și înțelegere a geografiei , istoriei valorilor culturale, științifice , morale ale Europei; conștientizarea valorilor naționale și a locului lor în contextul valorilor europene; informații despre fiecare țară membră UE privind localizare, religie, arta culinară sau atracții turistice, capitala fiecărei țări.
6. competenţe sociale şi civice- dezvoltarea spiritului de echipă , de cooperare și colaborare între școli, toleranță și asertivitate, antrenarea în activitate a elevilor cu risc de abandon școlar, a elevilor cu CES, precum și a celor cu tulburări specifice de învățare ; relaționare între elevii școlilor participante;
7. spirit de inițiativă și antreprenoriat – creșterea gradului de participare a elevilor din ciclul primar la activități competiționale , activități extrașcolare și extracurriculare; dezvoltarea spiritului competițional la elevii din învățământul primar, formarea abilităților de organizare și prezentare a unei teme propuse;
8. sensibilizare şi exprimare culturală – formarea acestor competențe prin prezentarea unui dans specific uneia din ţările europene, prezentarea portului tradițional al unei țări din Uniunea Europeană , orice alt moment artistic care să includă tema concursului, recitarea unei poezii , intonarea imnului UE, creșterea stimei de sine prin jocul de rol interpretat, dezvoltarea curajului și a aptitudinilor individuale ale fiecărui elev ;

Relevanța activității

Impactul estimat asupra grupului țintă ( elevi , cadre didactice, comunitatea locală,etc.) va fi benefic: Asupra elevilor : – elevii învață să conștientizeze apartenența la UE , să lucreze în echipă;dezvoltare personală și emoțională, să se cunoască între ei , să se inteleagă și să relaționeze ; creșterea stimei de sine în rândul elevilor cu risc de abandon școlar sau cu dificultăți de învățare ; dezvolta spiritul de cooperare și colaborare între elevii altor școli Asupra cadrelor didactice: – valorificarea experienței la orele de studiu, dezvoltarea personală cât și diversificarea activității educative la nivelul școlii ; – realizarea unui real și eficient schimb de experieță între cadrele participante la concurs în calitate de îndrumatori ai elevilor ; Asupra comunității: – diseminarea eficientă și corectă a informațiilor despre Uniunea Europeană către toti membrii comunității care se află în contact direct sau indirect cu mediul școlar; participarea acestora la activitățile proiectului, sponsorizarea cu materiale consumabile necesare sau cu premii pentru toți elevii participanți.