Descriere

– Desfășurarea unor activitatăți cu caracter civic si etic care să ducă la responsabilizare, empatie, toleranță, respect, exemple de bună practică; – Dezvoltarea competențelor de negociere, colaborare, gestionare a conflictelor, motivare a altora prin activități practice la clasă; – Identificarea resurselor comunității și desfășurarea de activități aducătoare de venituri pentru susținerea unor grupuri dezavantajate ( cu prilejul Crăciunului, Paștelui);
– Responsabilizarea și implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaționale din comunitate ( centre de îngrijire și asistență bătrâni, copii, persoane cu dizabilități) și în găsirea unor metode de intervenție, ,,Târgul jucăriilor”, ,,Târgul Mărțișorului”;
– Formarea unui club al voluntarilor care să coordoneze, să monitorizeze activitățile desfășurate și să mențină legătura cu instituțiile partenere;
– Derularea de proiecte educaționale ( cu biblioteci, centre de îngrijire, biserică, cabinete medicale , asociații pentru grupuri defavorizate-rromi etc.) ce urmăresc creșterea gradului de implicare a comunității locale prin organizarea si derularea unor activității in parteneriat pe teme artistice, voluntariat, incluziune, igienă, ecologie etc.;
– Implementarea unor discipline opționale pe tema cetățeniei democratice, drepturilor omului, egalității de șanse ( ,,Conectează-te la comunitate!”, ,,Noi înșine”, ,,Sunt voluntar”, ,,Drepturi egale”);

Scopul activității

Integrarea elevilor în comunitate prin alfabetizare moral-civică; îmbunătățirea competențelor profesionale în scopul facilitării unei învățări bazate pe cooperare, experimentare și formare de atitudini moral-civice; Implementarea recomandărilor Parlamentului European și a Consiliului U.E. privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți.

Obiectivele educaționale ale activității

– Formarea competențelor moral-civice la elevi în vederea unei inegrări sociale de succes;
– Dobândirea/manifestarea unor competențe de concepere a unor activități de cetățenie activă cu efecte pe termen lung, adecvate unei lumi în continuă schimbare; – Punerea în valoare a unor exemple de bună practică care să creeze un spațiu educațional în care elevii să fie încurajați, motivați, sprijiniți; – Îmbunătățirea politicilor școlii prin stabilirea obiectivelor care să reflecte dimensiunea europeană în cadrul PDI : schimburi culturale, parteneriate, un mediu de lucru pentru o educație modernă.

Relevanța activității

– perceperea voluntariatului ca pe o sursă de dezvoltare personală și descoperirea unor atuuri personale (încredere în sine, inițiativă, toleranță); – gândire interdisciplinară, afinități pentru locul în care învață, schimbarea percepției față de școală, reducerea abandonului școlar; – schimbarea atitudinii și comportamentului în ceea ce privește voluntariatul, cetățenia activă, responsabilitate în cadrul unui grup, exemple de bună prectică; – îmbunătățirea relațiilor interpersonale, manifestarea sentimentului de apartenență la grup/comunitate; – priceperea de a identifica problemele comunității, atitudini constructive față de problemele constatate; – implicarea copiilor care provin din medii defavorizate în noi activități pe tema cetățeniei active, evitarea eșecului sau a abandonului școlar.