Descriere

Exemplul de bună practică îl constituie inițierea și derularea Proiectului cultural-artistic ”Trecut.Prezent.Viitor”. Activitățile propuse în proiect aduc abordări inter și multidisciplinare din domeniul diferitelor ramuri ale artei: literatură, arte vizuale și muzică. Fiecare ediție se desfășoară sub umbrela unei teme comune (Ediția III 2017- 2018 – Nuanțe; Ediția IV 2018-2019 – Ritmuri; având ca parteneri și sponsori instituții de cultură din județ și diverși agenți economici interesați de a sprjini arta și educația, dintre care amintim pe cei care ne stau alături la fiecare ediție: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, Centrul de Cultură şi Artă al judetului Hunedoara, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Asociaţia „ALLDA”. Concursurile din cadrul proiectului se desfășoară pe categorii de vârstă, prin participare directă. Elevii crează lucrări originale pe temele stabilite de către organizatori, conform cu tema principală a fiecărei ediții și respectând regulamentul de concurs, detaliat în cadrul fiecărei ediții și pentru fiecare secțiune în parte. Câștigătorii fiecărei secțiuni sunt premiați cu diplome, medalii, trofee și premii, precum și cu participarea gratuită la una din cele două tabere de creație desfășute în fiecare an. Concursul asigură un cadru competitiv real, prin utilizarea de noi forme de evaluare a manifestărilor cultural-artistice ale copiilor, în scopul creării şi promovării de noi standarde educaţionale, premise ale unui sistem de educaţie performant, necesar procesului de evoluţie al societăţii prezente.

Scopul activității

Crearea unui spațiu alternativ de promovare a manifestării cultural-artistice inovative în rândul copiilor, premisă a unei educații performante, prin organizarea și desfăşurarea unor concursuri și tabere de creație cu abordări interdisciplinare, la nivel național și international

Obiectivele educaționale ale activității

1. Organizarea de manifestări artistice care să asigure interacțiuni culturale autentice, eliberate de constrângerile unei axiologii concurențiale, care să promoveze un continuum valoric al unor punți de legătură între diversele culturi.
2. Incurajarea copiilor să privească diversitatea culturală ca pe ceva normal, profitabil, devenind capabili să racordeze sistemul valorilor naționale la sistemul internațional de valori, subscriind astfel de timpuriu idealului de conștiință europeană.
3. Dezvoltarea simţului de apreciere a moştenirii culturale şi artistice, educarea sensibilităţii faţă de valorile culturii naţionale şi universale;
4. Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare, dezvoltarea perseverenţei, cultivarea trăsăturilor morale sociale, psiho-afective şi de caracter;
5. Formarea unor criterii de apreciere estetică şi axiologică, cu implicaţii în cultivarea sensibilităţii, a fanteziei şi a imaginaţiei;
6. Dezvoltarea aptitudinilor artistice, a gândirii şi a posibilităţilor creatoare ale copiilor şi tinerilor prin crearea unor căi de exprimare a sentimentelor care să ducă la lărgirea orizontului de cunoaştere, la perceperea mai complexă şi mai largă a realităţii;
7. Stimularea respectului faţă de ideile celorlalţi, dezvoltarea spiritului de competiţie şi corectitudine, crearea unor legături de prietenie care să fie urmate de comunicare şi schimb de experienţă;
8. Identificarea, selectarea, promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor, promovarea actului artistic de calitate, recompensarea talentului;
9. Crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual, care să aducă beneficii spirituale pe termen lung.

Relevanța activității

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului au beneficiat de creșterea gradului de educație prin cunoaștere, comunicare, creație și implicare, dezvoltarea perseverenței, cultivarea trăsăturilor morale, sociale și de caracter. Copiii implicați în proiect și-au valorificat potențialul creator prin participarea la activități artistice și prin recompensarea cu diplome, trofee și tabere de creație. Beneficiarii proiectului au avut oportunitatea de a derula schimbul de informații și bune practici cu tineri talentați din țară și din străinătate, de a-și dezvolta spiritul de competiție și corectitudine, de a crea legături de prietenie care să fie urmate de comunicare și schimb de experiență. Prin participarea la proiect, copiii au fost capabili de autoanaliză și autoevaluare în raport cu scara valorilor culturale, și-au format o gândire critică, în spiritul cetățeniei democratice europene.