Descriere

Pașii întregii activități au avut la bază conceptul de politici publice. Prin metoda proiectului, elevii au parcurs mai mulți pași și au propus autorităților publice locale o politică publică pentru rezolvarea unei probleme a comunității. Problema identificată de ei a fost riscul producerii unor accidente în preajma trecerilor de pietoni, iar soluția pentru problema publică propusă a fost realizarea unor marcaje pietonale rutiere 3D. Pașii parcurși au fost: identificarea problemelor comunității, selectarea unei probleme pentru a fi studiată, culegerea de informații – (istorie – text lege), elaborarea unei propuneri de politică publică, elaborarea unui plan de acțiune, finalizarea portofoliului clasei, prezentarea publică, realizare unei prezentări Powerpoint (educație plastică, limbă și comunicare), reflecții asupra experienței de învățare.

Elevii au completat platforma electronică (TIC) a proiectului, au oferit feedback prin completare de chestionare pe Google Forms și au realizat o campanie de responsabilizare a elevilor în calitate de pietoni cu titlul “Fii pietOM” (Consiliere și orientare).
„Conținuturile teoretice ale programei de educație civică au avut în totalitate aplicabilitate practică. Proiectul a asigurat o învățare activ- participativă, pornind de la practică spre teorie și nu invers, cum se face în mod tradițional. Aspectele transdisciplinare ale proiectului au vizat discipline precum: istoria, geografia, TIC, limba și litratura română, educația plastică. Metodele moderne care au facilitat învățarea au fost: studiul de caz, învățatea prin descoperire, observația, învățarea prin cooperare, metoda proiectului, dezbaterea, interviul, jocul de rol, reflecția etc. Profesorul a lăsat grupului de elevi posibilitatea de gestionare a situațiilor și de realizare a alegerilor. Elevii sunt cei care redactează documentele cercetării: act normativ, plan de acțiune, adresă oficială, declarație de constituționalitate, fluturași campanie rutieră, textul susținerii publice, ppt – ul aferent și susțin prezentarea publică”.

REZULTATELE DIRECTE
– Platforme electronice completate, portofoliul electronic (poze, film), portofoliul pe suport fizic (postere, fișe de lucru completate, ppt, text prezentare publică, documente redactate);
– O cercetare și un interviu, ambele realizate de elevi;
– Marcaje pietonale 3D, strada Retezatului.

IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR – Activitățile au avut un impact pozitiv asupra elevilor, aceștia s- au implicat activ. Atmosfera orelor a fost una benefică învățării și cooperării, ritmul orei unul foarte bun, elevii au demonstrat că dețin cunoștințe valoroase la nivelul disciplinei, că înțeleg procedura de inițiere a unei politici publice (pot să-și exercite dreptul la libera exprimare, exersează votul democratic, experimentează concesia). Fiecare elev s-a simțit pus în valoare și important în desfășurarea proiectului, deoarece toate ideile au fost analizate și dezbătute (și–au dezvoltat abilități de gândire critică și analitică). Activitatea a stimulat dezvoltarea unor atitudini pozitive față de participarea civică, le-a dezvoltat elevilor încrederea în propria capacitate de a contribui la schimbări în societate, dar și de a-și asuma responsabilități civice și de a acționa în mod constructiv pentru îmbunătățirea situației din comunitatea lor.

Scopul activității

Înțelegerea modului în care funcționează instituțiile publice, a procedurilor prin care se iau deciziile și a rolului pe care îl au cetățenii într–o societate democratică; Învățarea bazată pe proiect – implicarea elevilor în propria învățare, crearea unui mediu de învățare activ – de la realitate/aplicație la teorie, formarea unor atitudini comportamentale bazate pe cooperare, muncă în echipă, responsabilitate, capacități de adaptare.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Dezvoltarea abilităților: creativitate, gândire critică, comunicare și cooperare, capacitatea de adaptare, responsabilitate, spirit de echipă;
 • Realizarea unei cercetări în teritoriu sau on line;
 • Dezvoltarea în rândul elevilor a reflecției asupra a ceea ce descoperă și asupra interacțiunilor pe care le au;
 • Analiza unor texte de lege: Legea privind transparența decizională, acces la informațiile de interes public;
 • Învățarea noțiunilor teoretice pornind de la aplicațiile practice a noțiunilor de educație socială;
 • Înțelegerea de către elevi a rolului pe care–l pot avea ca cetățeni în îmbunătățirea situației din comunitățile locale;
 • Exersarea modului de redactare a unor acte, acte normative: scrisoare adresată autorităților publice, plan de acțiune / de susținere a politicii publice propuse, hotărâre de Consiliu Local, declarație de constituționalitate;
 • Culegere de informații despre problema selectată: validarea resurselor / știri false;
 • Dezvoltarea unei puternice culturi locale în rândul elevilor;
 • Pregătirea, organizarea și susținerea de către elevi a unei prezentări publice;
 • Completarea platformelor electronice – platforma Cetățeanul, Google forms;
 • Implicarea elevilor în responsabilizarea elevilor mai mici din școală în problema siguranței ca pieton.
 • Competențe de format / dezvoltate elevilor

 • Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
 • Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
 • Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
 • Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
 • Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.
 • Relevanța activității

  La activitate au participat elevii clasei a VII- a C (23 elevi), unde există elevi din diferite categorii sociale, inclusiv grupuri vulnerabile (elevi cu CES, elevi rromi), fiecare dintre ei fiind implicat în toate etapele proiectului.