Descriere

„Activitățile desfășurate pentru a atinge profilul absolventului actual au avut la bază metode moderne de predare-învățare-evaluare, de educație formală și nonformală: turul galeriei, harta mentală, avionul argumentelor și contraargumentelor, open-space, cafenea publică, expoziție vie, joc de rol –chiar și online, etc, iar elevii au lucrat pe grupe urmărindu-se cooperarea, colaborarea, empatia-încurajarea lucrului în echipă.
Proiectarea activității didactice este cheia către succesul didactic deoarece lecțiile sunt atractive dacă a fost realizată o proiectare corectă și completă în care am urmărit: selectarea competențelor specifice; corelarea conținuturilor cu competențele specifice; realizarea viziunii integrate în realizarea proiectării.
Astfel, activitățile au avut un caracter interdisciplinar, iar proiectarea constructivă pe care am abordat-o, modelul tip ERR, unde elevii au fost antrenați în activități atât frontale, cât și pe grupe și alegerea unor texte suport pe baza cărora să-i antrenez pe elevi în activități variate au condus la atingerea competențelor cheie/specifice necesare elevului în alte contexte. Astfel, activitățile desfășurate după modelul ERR mă ajută să observ că elevii sunt mulțumiți și conștienți de valoarea lecțiilor pe care le parcurg.
De asemenea, parteneri în cadrul activităților au fost ISJ Olt, CCD Olt, DJST Olt, Ong-Asociația Learn for you!, etc.- a căror implicare a dus la conștientizarea de către elevi a importanței activităților și a lucrului în echipă, pentru a căpăta curaj, iar pentru a pune în valoare competențele dobândite de elevi, profesorii trebuie să îi pună pe aceștia în contexte de învățare experiențială.

Scopul activității

„În fiecare zi ca profesor mă aflu în faţa unei provocǎri: cum sǎ creez situaţia pedagogicǎ în care sǎ îmbin metode cu valenţe constructiviste, iar acest scop este atins dacǎ pot capta şi menţine motivaţia şi atenţia elevilor pe tot parcursul construirii înţelegerii şi rezolvǎrii sarcinilor date. Activitățile desfățurate la clasa de-a lungul proiectului „PROFILUL ABSOLVENTULUI CONSTRUIT ÎN CONTEXT FORMAL ȘI NONFORMAL”îmbinând fomalul cu nonformalul, precum și activitățile desfășurate online, au avut ca scop creșterea motivației elevilor de a se implica activ în activitățile școlare și extrașcolare, precum și stimularea elevilor prin metode și tehnici activ-participative de educație formală și nonformală pentru a contribui la formarea profilului absolventului, dar și pentru a preveni declinul social și pericolul dificultăților de adaptare la standarde ridicate. Exemplele activităților prezentate au avut ca scop formarea tinerilor cu spirit liber în gândire, toleranți, empatici, promotori de valori democratice, iar nevoia de afirmare, de liberă exprimare va fi satisfăcută cu activități inovatoare activ-participative. „

Obiectivele educaționale ale activității

„Noul curriculum urmărește o viziune modernă asupra activităților desfășurate la clasă deoarece pentru a ajunge elevii noștri la profilul absolventului actual trebuie să existe o legătură strânsă între structura programei, proiectarea demersului în atingerea competențelor specifice ca rezultate ale învățării. Acest lucru se realizează și prin noutatea prezenței competențelor atitudinale pe lângă competențele specifice cognitive.
În urma activităților elevii trebuie să fie liberi în a se exprima, să fie dornici de implicare activă în comunitatea din care fac parte și să dețină competențele de relaționare între colegi/elevi din medii diferite: coordonarea cu ceilalți și lucrul în echipă; managementul oamenilor; abilitățile de negociere; aptitudini şi competenţe de comunicare în limbi străine; aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice; aptitudini şi competenţe de învățare (learning to learn); aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale, sociale; aptitudini antreprenoriale; aptitudini de exprimare culturală, competențe digitale.

Relevanța activității

Impactul activităților formale desfășurate la clasa în cadrul orelor de limba și literatura română a fost unul pozitiv, fapt confirmat atât de elevi, de părinții lor, cât și de profesori. Elevii au fost deschisi, atenți, preocupați în a descoperi noi sensuri ceea ce este o dovadă de sinceritate deosebit de valoroasă care îmi confirmă succesul activităților și de asemenea necesitatea continuării și în anii următori a activităților de implicare activă a elevilor chiar și în context formal. Rezultatele activităților au fost remarcabile deoarece aducerea nonformalului într-un cadru formal este cheia succesului școlar a îndeplinirii competențelor necesare profilului absolventului actual. La nivelul întregii comunități, elevi-instituții, activitățile au fost apreciate la superlativ absolut deoarece valorificarea potențialului creator al elevilor fiind prioritar, se înving tendinţele conservatoare ale colectivitǎţilor de educatori şi ale indivizilor, a rutinei în însuşi sistemul de educaţie, iar idealul educaţional al şcolii româneşti va fi îndeplinit: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.