Descriere

Proiectul și- a propus derularea unor activități cu caracter intra și interdisciplinar, două dintre acestea fiind cele principale (competitie de dezbateri educaționale si teatru social) în rândul elevilor de gimnaziu, care vizează dezvoltarea abilităților de comunicare, prin intermediul sesiunilor de training și al atelierelor de lucru, al susținerii de reprezentații publice și meciuri, al întâlnirilor cu formatori în domeniu și cu potențiali participanți, al participării la concursuri. Metodele de lucru folosite au fost observația directă, lectura explicativă, studiu de caz, joc de rol, simulare, brainstorming- ul, conversația, problematizarea, investigația, forumul, interviul societal. Sarcinile de lucru au cuprins documentarea, selectarea și sistematizarea informației, construirea argumentării, a discursurilor constructive și sumative și a unui scenariu de lucru, identificarea de modalități de ameliorare și soluționare a conflictelor. Caracterul interdisciplinar al proiectului a fost asigurat prin accesarea de informații și realizarea de activități din sfera psihologiei, sociologiei, geografiei, economiei, istoriei, mediului, IT- ului și artelor. Parteneri au fost școli gimnaziale și instituții de învățământ nonformal din județul Bacău, Fundația Episcop Melchisedec, Asociația Părinților din CNF, Asociația Hai să facem!, Fundația Comunitară Bacău.

Scopul activității

Dezvoltarea abilităților de comunicare și interrelaționare eficientă în contextul provocărilor societății actuale

Obiectivele educaționale ale activității

  • să crească interesul pentru participarea la activități cu caracter nonformal și extracurricular, ca alternativă viabilă de petrecere a timpului liber,
  • să promoveze valori morale (empatie, toleranță, înțelegere și respectare a diversității, nondiscriminare și nonagresiune),
  • să dezvolte abilități de ascultare activă a partenerilor de discuții, de susținere a opiniei personale cu argumente bine construite,
  • să dezvolte spiritul de (auto)analiză, gândirea critică și talentul oratoric,
  • să promoveze atitudinea proactivă și de responsabilitate socială, în vederea identificării, ameliorării și combaterea discriminării și a comportamentelor indezirabile,
  • să educe în spirit de echipă, de responsabilizare în luarea deciziilor și de gestionare a resurselor.
  • Relevanța activității

    Promotorii proiectului au identificat următoarele categorii de riscuri specifice vârstei 10 – 15 ani: utilizarea ineficientă a timpului liber, izolare socială și alienare comunicațională prin folosirea exclusivă a tehnologiei, aderarea la grupuri cu risc infracțional, discriminare și intoleranță față de ceilalți, din lipsa informației, excluziunea indivizilor provenind din familii monoparentale sau din medii defavorizate (copii diagnosticați cu autism, aparținând etniei Rrome, din școli marginale sau rurale), existența unor prejudecăți și stereotipii socio- culturale. Metoda dezbaterilor este un pretext pentru cultivarea respectului și a toleranței față de coechipieri și oponenți, a capacității de analiză a problemelor controversate, din perspective diametral opuse (afirmatori și negatori), în vederea obținerii unei imagini nedistorsionate, pentru exersarea abilităților de comunicare în spațiul public, prin tehnici persuasive, umor și fair –play, și a atitudinii responsabile față de sine și ceilalți. Prin metoda teatrului social, participanții aduc în prim-plan problematica vieții școlare și a categoriilor aflate în risc de excluziune socială, cu accente pe autocunoaștere, autocontrol, disciplinare pozitivă, autoafirmare și valorizare, acceptare, comunicare asertivă și interrelaționare eficientă.