Descriere

Deoarece procesul de învățământ nu s-a putut realiza în această perioadă într-un mediu instituționalizat, am ales această modalitate de abordare a matematicii, online. M-am gândit să realizez și să postez diferite materiale, în care să țin cont și de propunerile lor, mergând pe principiul „ implică-mă și voi învăța”, ținând cont și de factorul emoțional . Toate materialele postate au fost apoi discutate și elevii au primit diferite sarcini de lucru, a căror rezolvare au încărcat-o pe platforma Googleclassroom. Am încercat să adordez conținuturi diferite, destinate elevilor de gimnaziu : produsul sumei cu diferența, inegalitatea mediilor, pătratul binomului, problemă de geometrie plană (cercuri tangente), suma primelor n numere naturale impare, rezolvarea unor modele propuse pentru examenul de Evaluare națională la clasa a VIII-a, dar și subiecte inedite, care să trezească interesul elevilor, ca de exemplu Numărul de aur sau matematica și viața. Mi-am dorit ca aceste materiale să aibă un caracter interdisciplinar și să folosesc metode variate, plecând de la expunere, conversație, demonstrație și observație didactică, până la brainstorming, problematizare, descoperire, algoritmizare și intruire programată. Am colaborat în permanență, pe durata acestei perioade, cu părinții, care au sprijinit întregul meu proiect, dovadă fiind feedback-ul lor pozitiv și cu Pi Media Proteam SRL, care mi-a oferit asistență tehnică.

Scopul activității

Scopul principal al proiectului derivă din condițiile speciale în care s-au derulat activitățile, toate acestea fiind desfășurate online. Suspendarea cursurilor în 11 martie 2020, datorită pandemiei, m-a pus pe gânduri și am dorit să fac tot posibilul pentru a-i stimula pe elevi să continue studiul matematicii și în acest context, cu atât mai mult cu cât este un domeniu greu de abordat și în clasă. Am pornit de la considerentul că, matematica este o disciplină de mare profunzime, având un caracter deschis, datorat și existenţei unei serii de probleme încă nerezolvate, contribuind la înțelegerea realității subiective a propriei persoane și a realității obiective a mediului. Scopul proiectului meu a fost promovarea și încurajarea unor abordări din perspective multiple şi aplicarea matematicii în viaţa de zi cu zi, într-o abordare cât mai atractivă. Astfel, am vrut să dezvolt motivația elevilor pentru a reuşi în învăţare şi, implicit, pentru continuarea studiului disciplinei.Date fiind condițiile speciale, am vrut să îi îndrum pe elevi să abordeze în spirit matematic situațiile cotidiene, solicitându-le gândirea deschisă și creativă, să-și exerseze spiritul de observație și gândirea critică.Un alt scop a fost să le formez capacitatea decizională și cea de a lua inițiativa, de a fi independenți în gândire și în acțiune pentru a avea disponibilitatea de a aborda situații variate, de a fi capabili să ofere propriile rezolvări.Nu în ultimul rând, m-am gândit la toate modalitățile prin care pot să îi ajut pe elevii de clasa a VIII-a pentru a continua studiul în vederea susținerii examenului de evaluare națională. Am căutat, prin acest proiect, să imbin utilul cu plăcutul, drept dovadă stând materialele realizate în care am folosit o abordare intra- și interdisciplinară.

Obiectivele educaționale ale activității

• Formarea și dezvoltarea gradată şi continuă a competențelor matematice, astfel încât, la sfârşitul gimnaziului, elevii să devină capabili să rezolve situaţii problematice diverse, utilizând atât corelaţii intradisciplinare, cât şi interdisciplinare.
• Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar;
• Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale;
• Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;
• Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată;
• Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date;
• Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.

Relevanța activității

Materialele cuprinse în proiect au avut un impact pozitiv, elevii fiind foarte încântați de modalitatea de abordare și de implicare. Îmbucurător este faptul că a participat un număr mare de elevi la vizionarea și dezbaterea acestora și, la fel de îmbucurătoare a fost și reacția pozitivă părinților și feedback-ul colegilor de breaslă. Rezultatele bune și foarte bune ale elevilor la examenul de Evaluare Națională demonstrează eficiența acestei metode.