Descriere

Activitățile proiectului au la bază transdisciplinaritatea; vizează beneficiarii direcți ai educației din unitatea de învățământ, în special prin creşterea interesului pentru activităţile extraşcolare, dezvoltarea complexă a personalităţii prin educaţia nonformală, consolidarea parteneriatului şcoală – familie prin implicarea părinţilor în diferite activităţi, stimularea şi motivarea cadrelor didactice pentru a organiza şi desfăşura activităţi în cadrul proiectelor educative, implicarea activă a partenerilor din comunitatea locală în dezvoltarea proiectelor şcolii, motivând permanent elevii și favorizând crearea unui mediu școlar prietenos și atractiv, în care elevii și profesorii sunt parteneri reali, menținând permanent starea de bine. Acest tip de proiect s-a desfășurat de-a lungul ultimilor ani școlari, impactul activităților a fost unul semnificativ pentru școală, ducând la o creștere a numărului de elevi, în special a celor integrați în învățământul de masă

Scopul activității

Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, însuşirea unor tehnici de comunicare specifice artei precum și respectarea, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale, cât şi internaţionale, creșterea gradului de popularizare a activităților propuse la nivelul școlii, atragerea cât mai multor copii și părinți în contextul viziunii manageriale școala deschisă comunității, integrand în mediul școlar cât mai eficient copiii aflați în situații de risc.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea libertăţii de expresie artistică a tuturor elevilor implicați pe perioada anului școlar 2018-2019;
  • Formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune, de responsabilitate faţă de acestea
  • Stimularea activităţii în grup și îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între elevi şi între elevi şi adulţi;
  • Integrarea şi eficientizarea comunicării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în spaţiul şcolar.
  • îmbunătățirea abilităților practice și a cunoștințelor teoretice despre tradițiile și obiceiurile locale și naționale, prin participare la expoziții, concursuri, serbări, spectacole.
  • Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate şi deschidere spre noi parteneriate în următorii doi ani;
  • Relevanța activității

    Relevanța activităților este semnificativă pentru elevii aflați în risc deoarece regăsesc în mediul școlar FAMILIA 38 – mediul în care toți elevii, părinții și profesorii se simt bine, iar elevii din mediile defavorizate sunt integrați perfect.