Descriere

Utilizarea diverselor platforme educaționale și aplicații multimedia în vederea motivării elevilor pentru studiul limbii și literaturii române. Asigurarea caracterului interdisciplinar și transdisciplinar prin folosirea unor teme mai puțin obișnuite, aparinând spațiului cultural universal.

Scopul activității

Modernizarea strategiei didactice și a bazei tehnologice pentru dezvoltarea competențelor SLEAM pentru o educație deschisă a tuturor elevilor cuprinși într-o formă de învățământ preuniversitar

Obiectivele educaționale ale activității

a) reliefarea cadrului valoric/axiologic transdisciplinar în baza profilului absolventului nivelului gimnazial de învăţământ preuniversitar ca un nou concept cu valenţe semantice de finalitate a sistemului de învăţământ, proiectat din premisa unităţii abordării psiho- și sociocentriste;
b) reformularea competenţelor specifice disciplinelor, evidenţiind valorile și atitudinile specifice predominante în concordanţă cu profilul absolventului claselor gimnaziale. Asigurarea conexiunilor inter- și transdisciplinare prin formularea unei competenţe specifice de integrare și transfer pentru fiecare disciplină de studiu
c) revizuirea sistemelor de unităţi de competenţe (sub-competenţe) în contextul dinamic al formării competenţelor specifice pe unităţi de învăţare, pe clase
d) corelarea curriculumului cu procesele de globalizare, internaţionalizare, europenizare, tehnologizare etc. prin introducerea unor activităţi de învăţare și produse școlare care valorifică TIC – în cheia implementării Strategiei „România Digitală 2020”;
e) promovarea strategiilor didactice (inter)active, a învăţării experienţiale, a elementelor de învăţare prin sarcini, prin proiecte, studii de caz, în combinare judicioasă cu strategii consacrate pentru vârsta școlară gimnazială;
f) introducerea unei competențe tehnologice distinctive, dedicată comunicării
verbale/scrise;
g) asigurarea progresiei cognitive, formative și atitudinale a competențelor cu toate
derivatele lor de context, ca exercițiu actual de dezvoltare curriculară novatoare.

Relevanța activității

Proiectul ,,Interferențe culturale din perspective inter- trandisciplinare prin resurse multimedia” avut un impact deosebit în rândul tuturor elevilor, ajutându-i să-și descopere și să-și dezvolte abilități și aptitudini nebănuite de comunicare online prin whork- schop-uri, focus group, să se manifeste creativ, să lege prietenii și să lucreze în echipă. Implicarea elevilor în proiecte a dat startul unei învățări colaborative care a depășit granițele școlii în program face to face: ,,Copiilor le place să caute, să exploreze, să verifice informația, să prelucreze informația prin sursele multimedia pe seama unor proiecte gândite înainte, pentru că le fac ei. În general, în școli, li se dă ceva de făcut și răspund direct în activitățile de învățare în funcție de gradul de persuasiune al dascălului , dar când interacționează și creează ei niște lucruri, devin mai motivaţi, iar noi ne străduim să descoperim potențialul creativ, competențele, abilitățile, atitudinile și să găsim soluții în schimbarea stilulului propriu de învățare și dezvoltare personală al elevilor prin metode activ- participative care pun în valoare personalitatea elevului din toate punctele de vedere cultural, social, emoțional