Descriere

Scopul activității
Prezentul exemplu de bună practică îşi propune formarea şi dezvoltarea unei conduite de succes a elevilor şi implicarea, participarea lor activă și creativă la viața socială prin proiecte şi acţiuni care să le stimuleze creativitatea, capacităţile de comunicare, de lucru în echipă, dorinţa de a obţine performanţe în domenii diverse. În cadrul acestui proiect se vor derula activităţi la nivelul școlii, dar și interşcolare bazate pe lucrul în echipe alcătuite din elevi capabili de performanțe școlare (voluntari) și elevi cu ritm lent de învățare (grup țintă). Se intenționează ca fiecare elev să descopere cauzele eșecului școlar pentru a învăța să lupte și să tindă spre succes. Vor fi valorificate activitățile de voluntariat, de susținere reciprocă a elevilor, sub indrumarea cadrelor didactice și a părinților. Ținta strategică a proiectului este aceea de a diminua numărul de elevi care abandonează școala, de a forma un viitor cetățean european înzestrat nu doar cu temeinice cunoștințe despre mediul înconjurător, dar și un comportament activ, de militant pentru .un mediu sănătos asigurând creşterea motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază.
Obiectivele educaționale ale activității
O1 – Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse. O2 – Formarea capacităţilor de cunoaştere de sine, de împărtăşire a experientei personale O3 – Dezvoltarea unui comportament tolerant, uşor adaptabil în situaţii diverse. O4 – Construirea unui parteneriat real tineri – adulţi în vederea stimulării interesului pentru valori morale O5 – Dezvoltarea și stimularea abilităţilor de comunicare, în contextul relațiilor interumane O6 – Dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor de lucru în echipă O7 – Orientarea energiei copiilor spre acţiuni pozitive şi parcurs educaţional de succes O8 – Conștientizarea elevilor că sănătatea mediului în care trăiesc este garanția sănătății fiecăruia dintre ei, dar pentru a se realiza acest deziderat este nevoie de implicarea responsabilă a fiecăruia;
O9 – Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul elevilor problemă , cât şi a părinţilor acestora . O10 – Organizarea unor activități de voluntariat la Cantina socială din Ghelari
Competențe:
Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă; Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
Competenţe sociale și civice. Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Grupul țintă căruia se adresează proiectul
Elevii claselor V/VI simultan,a VII a și a VIII a ,ai Liceului Teoretic Ghelari
Durata implementării
Semestrul al II lea an școlar 2020-2021 cu intenția de a se derula și anul viitor școlar.

Descrierea activităților:
Activitatea numărul 1 -Titlul activităţii: Creativitate
Participarea cu creații literare și plastice la simpozioane și concursuri naționale și obținerea de premii;
– Concurs internațional Pleiadis- Jurnal de toamnă
– Proiect despre pădure prin artele vizuale – Școala generală numărul 2 Hunedoara
– Concursul național „Natură și literature” ,ediția a VI a – Liceul Teoretic Recaș Timiș
– Concursul național „Familia-portretul societății”- Liceul Teoretic Special Iris, Timișoara
Scopul: stimularea si valorificarea potențialului creativ al elevilor , prin realizarea de creații literare și plastic, ingeniozitate, capacitate de abstractizare , vedere bi și tridimensională;

Activitatea numărul 2- Titlul activități: Realizarea unor obiecte decorative din hârtie colorată – activitate practică ce se poate desfășura atât fizic cât și în izolare.
Scopul : stimularea si valorificarea potențialului creativ al elevilor , prin utilizarea tehnicii de pliere îndemânare manuală, ingeniozitate, capacitate de abstractizare , vedere bi și tridimensională.;
Obiective : formarea priceperilor si deprinderilor multiple de pliere , îndemânare, simț practic și estetic; completarea, valorificarea și consolidarea cunoștințelor de geometrie; promovarea tinerelor talente;

Activitatea numărul 3 Titlul activității; E Școala și comuna ta – participă și tu !
Tipul activității; educație ecologică/pentru mediu
Scopul: Ținta strategică a activității este aceea de a forma un viitor cetățean european înzestrat nu doar cu temeinice cunoștințe despre mediul înconjurător, dar și un comportament activ, de militant pentru .un mediu sănătos, garanție a propriei sănătăți psihice și fizice.
Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura educaţia ecologică a tinerilor prin activități extracurriculare, în vederea dezvoltării responsabilităţii lor pentru menţinerea sănătăţii mediului şi implicit a propriei sănătăţi, a conştientizării de către tineri a relaţiei om – natură – mediu înconjurător.

Activitatea numărul 4 – Titlul activității; Activități practice de servire a mesei
Tipul activității – de voluntariat
Scopul proiectului:
– Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicați: decidențe, oameni ai școlii, elevi, reprezentanți ai Asociației Non profit L$C Consulting SRL – Promovarea dialogului și a comunicării între elevi și beneficiari – Inițierea elevului în diverse acte de caritate și voluntariat cu scopul de a-i forma o personalitate complexă
Obiective:
– Cultivarea sentimentului de a fi util – Conștientizarea și responsabilizarea elevului la nivelul comunității locale prin implicare activă și direct – Ocuparea timpului liber cu activități de tip recreativ, informative, menite să valorifice disponibilitățile elevilor în diverse domenii.

Se aşteaptă ca elevii să îşi schimbe atitudinea faţă de şcoală: să conştientizeze importanţa absolvirii cursurilor învăţământului preuniversitar gimnazial, a participării la examenul de evaluare națională şi a promovării acestuia. Cum este important ca elevii să aibă o ţintă care să îi motiveze să înveţe, dincolo de promovarea anului școlar, s-au planificat activităţi care urmăresc autocunoaşterea, conştientizarea propriilor interese, abilităţi, înclinaţii etc. Aceste activităţi vor avea ca efecte intermediare creşterea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, iar ca rezultat final, promovarea şi integrarea în mediul preuniversitar, pe baza unei corecte orientări vocaţionale. Sesiunile de dezvoltare personală, destinate elevilor, vor avea drept rezultat determinarea aptitudinilor și abilităților personale, creșterea încrederii în forțele proprii și a motivației pentru învățare. Desfăşurarea unor ateliere de lucru va avea ca scop dobândirea, de către elevi, a unor informaţii complexe despre diversele căi educaţionale. Organizarea de activități practico-aplicative va avea drept rezultat măsurarea periodică a gradului de progres înregistrat de elevii din grupul-țintă.Stabilirea unui sistem de recompensare/premiere a elevilor care obţin cel mai mare progres școlar va avea drept rezultat creşterea moţivatiei elevilor pentru obţinerea unor rezultate mai bune. Organizarea de întâlniri periodice şi mese rotunde cu părinţii va urmări implicarea părinţilor în îndeplinirea planurilor şi programelor personale ale elevilor. Efectul scontat îl reprezintă îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor și reducerea abandonului școlar în rândul elevilor aflați în situație de risc. Ca urmare a parcurgerii acestor activități elevii din grupul țintă și-au format ;
Competenţele cheie integrate din categoria: – Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă; – Competențe de a învăța să înveți – Competenţe sociale și civice
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev. Ca urmare a parcurgerii acestor activități elevii au o atitudine proactive față de învățare, oferind feed-back pozitiv.

Link-uri către platforme:
www.didactic.ro -activitatea numărul 3 –Proiect educțional „E școala și comuna ta – participă și tu!
https://live.etwinning.net/projects/add
https://docs.google.com/forms/d/1W4MuQrPsU42E_CimF59WSbGjbh4uCOBafxnlBa-LvtU/edit – chestionar
RED realizate:
https://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-profesional-si-tehnic/turism-si-alimentatie/toate-clasele/proiecte-educationale