Descriere

Colecția de jocuri online ,,Logopedie prin joc,, a fost alcătuită pe fundalul pandemiei cu coronavirus, și a presupus adaptarea demersului didactic în mod creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să poată continua învățarea dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și cu multă determinare, să progreseze, să își poată atinge și valorifica propriul potențial și, mai mult decât oricând, a presupus încurajarea și abilitarea elevilor astfel încât aceștia să învețe și să lucreze independent prin facilitarea accesului la educație offline și online inclusiv pentru copiii cu CES. Totodată activitatea de joc educațional cu specific logopedic online a implicat și utilizarea eficientă și dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise. S-au utilizat metode și strategii didactice interactive/inovative: jocul didactic online, exercițiul,evaluarea inițială, continuă și finală. Sarcinile de lucru au presupus mărirea gradului de implicare a elevilor în experiențele de învățare,inițiativă a elevilor în organizare, implementare, evaluare). Caracterul interdisciplinar: activitatea a vizat competențe de limbaj și comunicare adecvată orală și scrisă; competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învațare și cunoaștere; competența de a învata să înveți. Parteneriate: valorizarea modelelor de bună practică realizate prin activități desfășurate online și offline, în contextul situației specifice de urgență, pe fondul pandemiei cu noul coronavirus.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor de comunicare și de exprimare orală și scrisă; abilitarea elevilor pentru identificarea, înțelegerea, exprimarea, crearea și interpretarea conceptelor, utilizând mijloace audio-vizuale și digitale în vederea ameliorării rezultatelor școlare; prevenirea situațiilor de absenteism, creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în special a elevilor în risc de excluziune (elevi cu CES) și totodată implicarea actorilor din școală și din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, în condițiile speciale de urgență.

Obiectivele educaționale ale activității

a. beneficiari direcți:
O1-Dezvoltarea competenţei de literaţie utilizând mijloace audio-vizuale și digitale pentru cei 32 copii beneficiari ai serviciilor logopedice în perioada martie-iunie 2020;
O2-Exersarea continuă în cadrul unui spațiu educațional incluziv în mediul online pentru cei 32 copii beneficiari ai serviciilor logopedice în perioada martie-iunie 2020;

b. beneficiarii din mediul online:
O3.-Abilitarea cu materiale de lucru de specialitate a beneficiarilor direcți, cât și celor indirecți ai serviciilor educaționale (elevi, părinți, cadre didactice din unitățile de învățământ și comunitatea locală) în mediul online în situația specială generată de coronavirus.

Relevanța activității

Demersul educațional centrat pe jocurile ONLINE include obiective relevante; jocurile online constituie instrumente pentru modelarea comunicării orale și scrise; crește nivelul de interes, implicarea și învățarea copilului; stimulează motivația prin înscrierea pe ,,Leaderboard,,;se observă progresul pe măsura exersării. IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI-ŢINTĂ ŞI ASUPRA ŞCOLII: Individual, prin exersarea online, elevii din grupul țintă și-au îmbunătațit abilitățile de comunicare orală și scrisă. La nivelul unităţii şcolare s-au dezvoltat capacităţile de comunicare de bază, motivația și competitivitatea.La finalul proiectului s-au achiziționat competenţe de exprimare adecvată sub sfera limbajului și a comunicării. Indicatorul de performanţă cantitativ propus/ realizat: rezultate observabile/măsurabile la 28 de elevi din grupul țintă de beneficiari direcți, iar asupra beneficiarilor din mediul online: nr. utilizatori/ nr. likes/ shares.(dovezi la punctul B.2)