Descriere

În contextul generat de sistarea cursurilor școlare pe perioada pandemiei, folosind acuarela și tablourile ca sursă de inspirație, am realizat regizarea unor filmulețe educative personalizate, iar prin intermediul exercițiilor și activităților propuse, am descătușat fantezia copiilor, motivându-i să își exerseze și să își exprime atitudinile personale într-un mod original. De asemenea, am adaptat creativ strategiile didactice pentru specificul fiecărui copil, dezvoltând competențele-cheie și promovând o învățare vizibilă, proactivă, prin mijloace de comunicare online și offline.

Astfel, am urmărit dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a tuturor elevilor clasei a II-a prin personalizarea predării, prin utilizarea modelării comportamentale și a abordării integrate a conținuturilor învățării, creând o oportunitate de afirmare și valorizare incluzivă. Rezultatele obținute în urma evaluărilor realizate au vizat și elevii cu CES, precum și un elev provenit din centrul de plasament. Prin urmare, activitățile desfășurate la clasă cu elevii au avut rolul de a armoniza forțele necesare manifestării creative ale acestora, implicând participarea activă și adaptarea parentală, în același timp.

Scopul activității

Scopul acestei activități îl constituie optimizarea învățării cognitive și socio-emoționale, respectiv creșterea adaptării și a rezilienței elevilor prin intermediul metodelor de predare-învățare integrate, adaptate contextului socio-educațional actual.

Obiectivele educaționale ale activității

– Dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a elevilor prin metoda modelării comportamentale;
– Dezvoltarea capacității de exprimare, autoexprimare și autoexpresie;
– Optimizarea cooperării, creșterea coeziunii de grup, dezvoltarea empatiei și creșterea motivației, a stimei de sine, respectiv a autoeficacității;
– Dezvoltarea și promovarea aptitudinilor creativ-inovative.

Relevanța activității

Din efectivul total de 27 elevi al clasei, toți au obținut calificativul „Foarte bine”, reprezentând un procent maximal, în urma evaluărilor realizate și a indicatorilor stabiliți. Astfel, dintre principalele rezultate atinse amintim:  Creșterea gradului de implicare al elevilor, dar și al părinților prin adaptare parentală în desfășurarea activităților  Impactul pozitiv al strategiilor utilizate, atât în rândul clasei de elevi, al părinților, cât și în rândul cadrelor didactice din școală  Creșterea coeziunii de grup, a cooperării, a dorinței de afirmare și valorizare a aptitudinilor creatoare  Oportunitatea integrării tuturor elevilor, facilitând predarea și învățarea prin modelare comportamentală, incluziune, personalizare și individualizare.