Descriere

Prezentul auxiliar se adresează elevilor cu deficiențe severe și vine în sprijinirea cadrelor didactice care predau în învățământul de tip incluziv. El se dorește a fi un instrument de lucru pentru fixarea citit-scrisului, după etapa de parcurgere a alfabetizării.

O atenție deosebită am acordat-o consolidării grupurilor de litere învățate, în vederea dezvoltării competenței elevilor de citire și scriere corectă. În funcție de nivelul de dezvoltare psiho-intelectuală al elevilor, conținuturile propuse în acest auxiliar pot fi aplicate la clasele de gimnaziu, pentru susținerea planurilor de intervenție personalizată.
Prin abordarea transdisciplinară a temelor, am urmărit cuprinderea într-un tot unitar, a noțiunilor din mai multe arii curriculare: Limbă și Comunicare, Știință, Arte, Consiliere școlară.

Auxiliarul este însoțit de un set de fișe de lucru care vin în sprijinirea elevilor cu nevoi speciale și conțin itemi obiectivi, semiobiectivi si subiectivi, cu sarcini structurate ce pot fi realizate independent sau cu sprijinul profesorului de psihopedagogie specială.

Am urmărit dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, la nivelul Ariei curriculare Limbă și Comunicare:
– Receptarea mesajului oral;
– Producerea mesajului oral, în situații diverse de comunicare, cu ajutorul imaginilor;
– Receptarea mesajului scris;
– Producerea de mesaje scrise-cu ajutorul suportului intuitiv (imagini, cuvinte)
La nivel transdisciplinar, am urmărit;
– Dezvoltarea capacității de adaptare a elevilor, la mediul social din care fac parte;
– Dezvoltarea abilității de operare cu noțiuni din sfera Stiinte, de redare a relației cauză-efect și de înțelegere a fenomenelor, a ciclului anotimpurilor;
– Dezvoltarea abilităților de exprimare plastică cu ajutorul desenului și al culorilor.

Având o abordare transdisciplinară, din diverse arii curriculare precum Limbă și Comunicare, Matematică și Științe, Arte și Consiliere, am urmărit valorificarea reprezentărilor elevilor despre realitatea nemijlocită, într-un tot unitar, în vederea asimilării de noi cunoștințe, etapă foarte importantă la elevii cu nevoi speciale pentru formarea comportamentelor dezirabile și adaptarea la mediul socio-economic.

Scopul activității

Sprijinirea elevilor cu nevoi speciale în vederea consolidării abilităților instrumentale de citit și scris, oferirea de suport didactic pentru cadrele didactice ce predau în unitățile de tip incluziv, diseminarea exemplelor de bună practică în vederea realizării saltului calitativ al elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

Am urmărit dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor la nivelul ariei curriculare Limbă și Comunicare:

 • Receptarea mesajului oral;
 • Producerea mesajului oral în situații diverse de comunicare cu ajutorul imaginilor;
 • Receptarea mesajului scris;
 • Producerea de mesaje scrise cu ajutorul suportului intuitiv (imagini, cuvinte);
 • Dezvoltarea abilității de operare cu noțiuni din sfera Științe, de redare a relației cauză
 • efect și de înțelegere a fenomenelor, a ciclului anotimpurilor.
 • Relevanța activității

  „Au fost atinse obiectivele de către elevii aflați în situația de risc. În centrele de educație incluzivă elevii sunt înscrisi în urma testării complexe și orientării școlare pe baza unui certificat emis de CJRAE.

  Elevii înscriși beneficiează de un Plan de servicii educaționale, de recuperare curriculară, alfabetizare, consolidarea citi-scrisului, a operațiilor instrumentale în baza planurilor de intervenție personalizată. Am aplicat conținuturile din acest auxiliar ca suport în atingerea obiectivelor, respectiv, în consolidarea abilității elevilor de citire corectă, de atenuare a dislexiei și disgrafiei, de susținere și oferire de informații suficiente elevilor aflați în situația de risc, încât să le permită pe baza reprezentărilor acumulate, asimilarea, ajustarea și adaptarea la mediul bio-psiho-social din care fac parte.

  În realizarea auxiliarului didactic, mi-am canalizat atenția asupra elevilor aflați în risc de analfabetism funcțional. Prin comprehensiunea textuală corespunzătoare fiecărei unități de conținut, am urmărit ca informațiile să fie bine înțelese de către elevi. Astfel, în urma prelucrării sistematice pe bază de întrebări, jocuri, construcția unor povestiri pe bază de imagini, elevii au dovedit că au înțeles conținuturile predate și au rezolvat independent sau cu sprijin, sarcinile propuse pe fișele de lucru.